Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod v Chomutově, ul. Elišky Krásnohorské


Tisková zpráva, 8. srpna  2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Chomutově, v ulici Elišky Krásnohorské další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu přes 8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 350 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řad v ulici Elišky Krásnohorské je opakovaně poruchový. Jde o řad v délce 1050 metrů, který tvoří úseky různého stáří: 391 metrů potrubí z PVC z roku 1975, 315 metrů litinového potrubí z roku 1975 a 344 metrů litinového potrubí z roku 1920.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci tohoto vodovodu, přičemž bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 160 mm. Rovněž bude přepojeno všech 26 stávajících vodovodních přípojek a devět přípojných vodovodních řadů. Součástí rekonstrukce budou i dva hydranty a armaturní šachta.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 6,896 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Vodohospodářská stavební spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v 31. května 2011. Stavební práce začaly 15. června a termín dokončení je stanoven na říjen 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod v Chomutově, ul. Elišky Krásnohorské
Vytištěno: 20.07.2017 20:49, www.svs.cz