Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod v Jílovém, U rybníka


Tisková zpráva, 2. září 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje v Jílovém na Děčínsku další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v lokalitě U rybníka. Akce je ve finančním objemu přes 5,3 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, upřesňuje: „Rekonstrukce 80 let starého ocelového vodovodu zde vyřeší problémy více než 450 připojených obyvatel v zásobování pitnou vodou, s jejím množstvím i kvalitou.“ 

Více o stavbě:

Stávající ocelové vodovodní řady v Jílovém z vodojemu U rybníka a z vodního zdroje U Majerika pocházejí z let 1924-29. Vlivem stáří jsou zkorodované, silně zarostlé a opakovaně poruchové. Vodovod z vodojemu U Majerika bude rekonstruován v délce 553 metrů, vodovod z vodojemu U rybníka bude zčásti zachován (205 metrů), zčásti rekonstruován (427 metrů). Celkem dojde k rekonstrukci 980 metrů vodovodního potrubí a veřejných částí vodovodních přípojek v souhrnné délce 79 metrů. Nově bude vybudováno 266 metrů vodovodu, jako přeložka z vodojemu U rybníka v souběhu s lesní cestou a s napojením na zachovanou část původního ocelového potrubí. Nově bude jako trubní materiál použit odolný a zdravotně nezávadný vysokohustotní polyetylén (HD-PE).

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 5,361 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby jsou Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena 27. července 2009 předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce byly zahájeny v 33. týdnu a mají být ukončeny do 15. prosince 2009.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod v Jílovém, U rybníka
Vytištěno: 25.07.2017 18:50, www.svs.cz