Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod v Liberci, Šumné ulici


Tisková zpráva, 27. února 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci jednu z prvních letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Šumné ulici.

Petr Skokan, místopředseda Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Trvale usilujeme o zlepšování stavu našeho infrastrukturního majetku, vodovodních a kanalizačních sítí. Tato stavba - rekonstrukce části přivaděče - do budoucna umožní náhradní zásobování části Liberce při plánované rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.“ 

Více o stavbě:

Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav stávajícího potrubí z roku 1961. Jedná se o ocel průměru 400 mm, která vykazuje vnější a vnitřní korozi, ale i značnou inkrustaci potrubí. Spolehlivost a funkčnost tohoto vodovodního řadu je nutností pro přípravu plánované rekonstrukce úpravny vody Bedřichov. V případě poruchy zásobování vodou z ÚV Bedřichov se totiž jedná o náhradní trasu pro zásobování vodou města Liberec až po vodojem Jizerský - z tohoto přivaděče je možno zásobovat vodou cca 45 000 obyvatel.

Nově bude pro vodovod v délce 135 metrů použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměru 500 mm, uložený v hloubce 180 až 250 cm v původní trase. Výkopové práce jsou prováděny klasicky. Závěrem proběhne oprava asfaltové komunikace v místě výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. ledna 2012. Bezprostředně byly zahájeny stavební práce, které mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. dubna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,9 mil. Kč bez DPH.Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod v Liberci, Šumné ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:39, www.svs.cz