Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod v Litvínově, Šafaříkově ulici


Tisková zpráva, 29. března 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Litvínově další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Šafaříkově ulici.

MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Trvale usilujeme o zlepšování stavu našeho infrastrukturního majetku, vodovodních a kanalizačních sítí. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro řádově stovky připojených obyvatel.“

Více o  stavbě:

Původní vodovodní řad v Šafaříkově ulici ve čtvrti Horní Litvínov je ve špatném technickém stavu a v posledních letech opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně celkem 720 metrů vodovodu ve třech větvích: nově bude položeno 305 metrů litinového vodovodu průměru 100 mm, 120 metrů vodovodu průměru 100 mm z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) a 295 metrů vodovodu průměru 80 mm z PE-HD. Součástí stavby bude osazení 12 podzemních hydrantů a přepojení 19 stávajících vodovodních přípojek, kdy se jedná z větší části o panelové domy, školu a školní jídelnu. Trasa vodovodu je vedena v převážné části v chodnících ze zámkové dlažby, které byly rekonstruovány v roce 2009. V závěru stavby má být proto v případě zásahů do chodníku provedeno přeložení zámkové dlažby v celé šířce chodníku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. března 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litvínov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 15 staveb za celkových 67,7 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod v Litvínově, Šafaříkově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:18, www.svs.cz