Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod v Mostě


Tisková zpráva, 9. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Mostě, v Jugoslávské ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu téměř 6 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 250 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řad v Jugoslávské ulici je v délce 501 metrů z litiny o průměru 100 mm. Byl postaven v období 1936 - 1940. Navazující vodovodní řad v Opletalově ulici je v délce 55 metrů z problémového polyetylénu ze 70. let minulého století. Na vodovodních řadech dochází opakovaně k poruchám, což vede k poškozování přilehlých nemovitostí. Město Most v této lokalitě plánuje rekonstrukci povrchů komunikací, investiční akce SVS proto probíhá v koordinaci s akcí města.

V Jugoslávské ulici bude v délce 501 metrů vyměněno staré litinové potrubí opět za litinu o průměru 100 mm. Vodovod v Opletalově ulici bude v délce 55 metrů zrušen a místo něj bude postaven nový litinový řad o průměru 50 mm v délce 13 metrů (od č.p. 589), a to bezvýkopovou technologií (protlakem). Dojde rovněž k přepojení 63 stávajících vodovodních přípojek a přepojení čtyř navazujících vodovodních řadů. Výměna souběžně vedené kameninové a betonové kanalizace není plánována, protože stoky jsou v dobrém technickém stavu.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 4,978 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v polovině dubna 2011. Stavební práce začaly 26. dubna 2011 a termín dokončení je stanoven na 31. srpen 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod v Mostě
Vytištěno: 26.07.2017 00:49, www.svs.cz