Pro média a PR

SVS rekonstruuje zásobní řad Boleboř, Orasín


Tisková zpráva, 4. listopadu 2010

Na Chomutovsku provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jejím obsahem je rekonstrukce zásobního řadu v úseku Boleboř, Orasín v celkovém finančním objemu necelých 9 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: „Naše investiční akce přispěje k bezporuchovému zásobování téměř 400 trvale žijících obyvatel i rekreantů v této lokalitě pitnou vodou.“

Více o  stavbě:

Stávající zásobní řad je opakovaně poruchový. Důvodem je použití nekvalitní oceli v době výstavby před 35 lety. Úsek k rekonstrukci v celkové délce 2 100 metrů je součástí vodovodního řadu spojujícího obce Květnov, Blatno a Boleboř.

Nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 100 mm. Celá trasa řadu povede v polích a pastvinách severně od obce Orasín.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 7,246 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je Severočeská stavební a. s. Stavební práce budou zahájeny v příštím týdnu a mají být podle smlouvy dokončeny do 30. června 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje zásobní řad Boleboř, Orasín
Vytištěno: 25.07.2017 18:47, www.svs.cz