Pro média a PR

SVS: Rekonstruujeme kanalizaci a vodovod v Proboštově, ul. Kpt. Jaroše

Teplice, 19. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Proboštově, v ul. Kpt. Jaroše.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme kanalizační a vodovodní potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod a zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:


Původní betonová kanalizace je v havarijním stavu, zkorodovaná a popraskaná, takže vyžaduje rekonstrukci. V přibližně metrové vzdálenosti od ní je veden litinový vodovod z roku 1980, který bude rekonstruován v rámci jednoho výkopu s kanalizací.

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z polypropylénu (PP) o průměru 300 mm v délce 135 metrů. Budou také provedeny dvě kanalizační vpusti z betonu a revizní a čistící šachty. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) v délce 32 metrů o průměru 90 mm a v délce 39 metrů o průměru 110 mm. Na rekonstruovaných úsecích budou přepojeny všechny stávající kanalizační a vodovodní přípojky. Práce proběhnou standardní výkopovou metodou. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. září 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 28. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,68 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstruujeme kanalizaci a vodovod v Proboštově, ul. Kpt. Jaroše
Vytištěno: 28.06.2017 12:36, www.svs.cz