Pro média a PR

SVS: Rekonstruujeme vodovod v Chomutově, v Čechově ul.


Tisková zpráva, 2. srpna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) právě realizuje na Chomutovsku další z plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Chomutově, v Čechově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „V několika posledních letech v Čechově ulici docházelo k častým poruchám a výpadkům v zásobování pitnou vodou, čemuž má probíhající rekonstrukce zamezit.“ 

Více o  stavbě:

Původní litinový vodovod průměru 200 mm v Čechově ulici z roku 1960 byl v nevyhovujícím technickém stavu. Z hlediska spolehlivého zajištění dodávky pitné vody se proto přistoupilo k jeho rekonstrukci v úseku mezi Beethovenovou a Purkyňovou ulicí. Vodovod je veden ve vzdálenosti cca 2,5 – 3 m od původní kanalizace z roku 1910, která je však v dobrém stavu a bez poruch, proto není nutná její souběžná rekonstrukce.

Nově se pro vodovod použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 225 mm v délce 235 metrů. Na rekonstruovaném úseku bude přepojeno všech 22 stávajících vodovodních přípojek. Součástí akce je i výměna šoupat v armaturní šachtě v křižovatce Čechovy a Beethovenovy ulice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 14. září 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstruujeme vodovod v Chomutově, v Čechově ul.
Vytištěno: 25.07.2017 18:34, www.svs.cz