Pro média a PR

SVS schválila změnu investičního plánu pro rok 2010


Tisková zpráva 6. října 2010

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) po předchozím projednání v dozorčí radě schválilo změnu investičního plánu pro rok 2010 s platností od 1. 10. 2010. Investiční plán bude navýšen o 95 milionů na celkový objem 1,545 miliardy korun. Změna vyplynula především z potřeb společnosti urychleně likvidovat nedávno vyčíslené povodňové škody.

„Do navýšení investičního plánu se promítají především urgentní opravy a rekonstrukce povodněmi poškozeného majetku, kdy v letošním roce si to z prostředků SVS vyžádá 53 milionů korun. Doufáme, že se nám v obou krajích podaří získat státní dotace určené na likvidaci škod. Budeme také muset přistoupit k financování úvěrem. Vedle zmíněného podílu SVS se letos přibližně poloviční částkou bude na opravách podílet i provozní společnost SčVK,“ doplňuje generální ředitel SVS Ing. Miroslav Harciník.

Kromě likvidace povodňových škod dochází také k časovým posuvům v realizaci některých projektů, kdy se těžiště financování přesunulo z roku 2009 do roku 2010 (např. stavby původního projektu Čistá Ploučnice a výstavba nové ČOV Litvínov). Aby dopad do změny investičního plánu nebyl tak výrazný, bylo přesunuto dokončení některých rekonstrukcí majetku z roku 2010 do roku příštího.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS schválila změnu investičního plánu pro rok 2010
Vytištěno: 26.07.2017 00:37, www.svs.cz