Pro média a PR

SVS v Tanvaldě zrekonstruuje přivaděč do vodojemu Krásná


Tisková zpráva, 22. října 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje v Tanvaldě další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodního přivaděče do vodojemu Krásná. Akce je ve finančním objemu přes 25 milionů korun (bez 19% DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Rekonstrukce 12 km vodovodního přivaděče zajistí do budoucna dodávky kvalitní pitné vody pro téměř 3000 obyvatel této lokality zásobovaných z veřejného vodovodu.“

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řad z roku 1985 spojující Tanvald – vodojem Krásná je z ocelových trubek průměru 300 mm bez vnitřního ochranného nátěru. Z důvodu malého průtoku vody (cca 8 l/s) zde proto dochází k uvolňování železa do vody, což je z hlediska kvality dodávané pitné vody nežádoucí.

V rámci investiční akce SVS dojde na vodovodním řadu délky 11 947 metrů k provedení ochranné vrstvy vnitřního povrchu potrubícementací (cementový postřik pro zabránění korozi a vyplavování železa do pitné vody). Zároveň dojde k výměně 28 nefunkčních šachet na trase, vzdušníků a kalníků, a k vystrojení začáteční a koncové revizní šachty.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 25,202 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby jsou na základě výsledku výběrového řízení Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla 15. 10. 2009 zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce byly zahájeny v tomto týdnu a mají být ukončeny do října 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS v Tanvaldě zrekonstruuje přivaděč do vodojemu Krásná
Vytištěno: 20.07.2017 20:48, www.svs.cz