Pro média a PR

SVS: V Zákupech zahájena realizace prvního subprojektu z původní "Čisté Ploučnice"


Tisková zpráva, 8. září 2009

V Zákupech dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci sdružené investiční akce „Zákupy – rekonstrukce ČOV a kanalizace“. Jedná se o stavbu z kategorie strategických investic, jejímž obsahem je rekonstrukce stávající čistírny v Nových Zákupech, dostavba splaškové kanalizace v Zákupech a výstavba čtyř čerpacích stanic a výtlačného kanalizačního řadu na ČOV v Nových Zákupech. Rekonstrukce čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu přes 24 milionů korun a výstavba kanalizačního systému v objemu přes 38 milionů korun (uváděno bez 19% DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Zahajovaná sdružená investiční akce SVS vyřeší v Zákupech a Nových Zákupech nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou, a to i s ohledem na rozvojové plány města. Věříme, že se nám pro zahajovanou stavbu podaří získat dotaci.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává:“Připravili jsme projekt, který v lokalitě komplexně dořeší kanalizační systém, tj. oddělí odvádění dešťových vod od vod splaškových. Čištění splaškových vod bude probíhat na zrekonstruované ČOV v rámci systému, flexibilně reagujícího na postupný nárůst zatížení.“

„Stavba bude probíhat dle harmonogramu, který bude maximálně ohleduplný k běžnému životu občanů, v úzkém organizačním propojení s vedením města Zákup a v souladu s provozovatelem, společností Severočeské vodovody a kanalizace. Této skutečnosti bude odpovídat technické a personální obsazení stavby,“
dodává za vedoucího člena sdružení zhotovitelů jednatel Ještědské stavební společnosti Václav Kubeš.

Více o stavbě:

Rekonstrukce ČOV:

Ve městě Zákupy žije v současné době cca 1850 obyvatel a v Nových Zákupech cca 60 obyvatel. Na kanalizaci a ČOV je v současné době napojeno necelých 1300 obyvatel. Ve výhledu se v lokalitě počítá s nárůstem počtu obyvatel. Ve městě Zákupy je v současné době stávající ČOV umístěná ve středu zástavby a s jejím využitím se dále nepočítá. V části Nové Zákupy je ČOV, která byla původně vybudována pro vojenská kasárna s dostatečně velkou kapacitou. V současné době však nelze tuto ČOV bez rekonstrukce využít, jelikož její technologie je už za hranicí životnosti a i její úroveň čištění je podle současných předpisů naprosto nevyhovující. Aby se veškeré odpadní vody ze Zákup i Nových Zákup mohly čistit na ČOV v Nových Zákupech, musí dojít k výstavbě nových kanalizačních stok, čerpacích stanic a výtlaků.

ČOV v Nových Zákupech byla postavena v 70. letech. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s hrubými česlemi, štěrbinovým lapákem písku, se dvěma biofiltry s minimální účinností, s emšerskými nádržemi (což je dvoustupňová sedimentační nádrž, ve které kal klesá přes nakloněné dno do spodního kalového prostoru). Separace kalu probíhá v podélné, příčně protékané dosazovací nádrži. Zařízení ČOV jsou zastaralá, některé objekty jsou v havarijním stavu a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto dojde k rekonstrukci.

Rekonstrukce je navržena tak, aby se využila většina stávajících objektů a byl vytvořen flexibilní systém, který bude pružně reagovat na změny zatížení vlivem postupného nárůstu zatížení. Je navržen systém aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací, s využitím stávající podélně protékané dosazovací nádrže pro separaci kalu. Dále s gravitačním zahuštěním kalu odpouštěním kalové vody a uskladněním kalu v kalojemu s osazeným míchadlem. Likvidace kalu bude prováděna na ČOV Česká Lípa, která je dostatečně kapacitní. Rekonstrukce ČOV bude probíhat za provozu, odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin. Intenzifikace změnou technologie čištění a dostavby zvýší kapacitu ČOV na 2 500 EO (ekvivalentních obyvatel).

Dostavba kanalizace:

Jedná se o vybudování kompletní kanalizační sítě pro město Zákupy a odvedení odpadních vod kanalizačním výtlakem do stávající gravitační kanalizační sítě, odkud jsou odpadní vody sváděny na ČOV v Nových Zákupech. Dešťové vody budou svedeny stávající kanalizací a odlehčeny do řeky Svitávky. Součástí kanalizačního systému jsou i 4 podzemní čerpací stanice odpadních vod. Jedná se o výstavbu dvou čerpacích stanic v místě původních čerpacích stanic, které budou vybourány. Dále budou vybudovány dvě nové čerpací stanice na trase kanalizačního výtlaku. Jako vynucená investice bude také provedena rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici Ke Koupališti, kde bude položena nejen gravitační kanalizace, ale i kanalizační výtlak. Celkem bude nově vybudováno 1313 metrů gravitačních stok, 2597 metrů kanalizačního výtlaku a čtyři čerpací stanice odpadních vod. Zároveň bude zrekonstruováno 354 metrů původní kanalizace. Celá stavba bude uváděna do provozu postupně, po jednotlivých provozuschopných celcích. U čerpacích stanic odpadních vod dojde ke komplexnímu vyzkoušení strojního zařízení v délce 72 hodin.

Zahájená investiční akce SVS v Zákupech je v celkovém finančním objemu přes 62 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS. Stavba má být spolufinancována - je již podána a zaregistrována žádost o dotaci. Ta se očekává ve výši 51,7 milionů korun z Programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizace“ Ministerstva zemědělství ČR.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení – Zákupy – ČOV a kanalizace“. Účastníky sdružení jsou společnosti Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Liberec a Kunst spol. s r. o. Hranice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 12. 8. 2009. Stavební práce na ČOV začnou 31. 8. 2009 a na kanalizaci 13. 9. 2009. Veškeré práce mají být ukončeny do 26. července 2010.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: V Zákupech zahájena realizace prvního subprojektu z původní "Čisté Ploučnice"
Vytištěno: 20.07.2017 20:48, www.svs.cz