Pro média a PR

SVS vybuduje kanalizační výtlak pro lihovar v Trmicích


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila plánovanou investiční akci, která zajistí odvádění odpadních vod z nového Průmyslového lihovaru v Trmicích na Ústecku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Nově budovaný kanalizační výtlak zajistí odvedení předčištěných odpadních vod z Průmyslového lihovaru do stávající ústecké kanalizační sítě a do čistírny odpadních vod v Neštěmicích. Ta má dostatečnou volnou kapacitu a její technologie, doplněná v letech 2005-2006, umožňuje čištění odpadních vod v souladu s evropskou legislativou. Odpadní vody z lihovaru obsahují biologicky dobře odbouratelné organické látky, které nijak neohrozí proces čištění odpadních vod na ČOV v Neštěmicích.“

Více o stavbě
:

Na jihovýchodním okraji města Trmice probíhá výstavba Průmyslového lihovaru. Půjde o provoz s kontinuální produkcí odpadních vod cca 20 l/s. Je nutné zajistit odvádění odpadních vod z tohoto areálu do kanalizačního výtlaku v Trmicích (stoka „V1“), zaústěného do kanalizační stoky „Z“, jež je součástí kanalizační sítě Ústí nad Labem. Následně budou odpadní vody čištěny na čistírně odpadních vod v Neštěmicích.

Investiční akce představuje výstavbu nového kanalizačního výtlaku z vysokotlakého polyetylénu (HD-PE) průměru 180 mm v délce 2700 metrů, vybudování nové čerpací stanice odpadních vod Trmice – Lihovar a zkapacitnění dvou stávajících čerpacích stanic odpadních vod Trmice 1 – Žižkova a Trmice – Globus osazením nových čerpadel. Trasa kanalizace povede od nové čerpací stanice odpadních vod Trmice – Lihovar do stávající stoky za čerpací stanicí odpadních vod Trmice 1 – Žižkova. Trasa povede nejdříve v délce 265 metrů v areálu lihovaru a dalších 168 metrů podél areálu. Nejdelší úsek - 2267 metrů - povede v komunikacích obce (ul. Na Rovném, Edisonova, Gogolova, V Jílovišti) a ve volném terénu.

Finanční objem stavby je téměř 18,5 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině února a jejich zakončení je naplánováno do konce června 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Komastav s. r. o. z Ústí nad Labem.

Více o společnosti
(všechny uváděné číselné údaje jsou k 28. 2. 2007):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2(tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS vybuduje kanalizační výtlak pro lihovar v Trmicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:49, www.svs.cz