Pro média a PR

SVS začala realizovat přepojení kanalizace z Podlusk


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila významnou investiční akci roku 2007. Jde o přepojení kanalizace a převedení odpadních vod z Podlusk a Dušníků do Roudnice nad Labem.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: „Po vybudování téměř 1,75 km nové kanalizace převedeme odpadní vody z Podlusk a Dušníků do kanalizační sítě města Roudnice nad Labem, s následným čištěním na městské čistírně odpadních vod. Počet obyvatel napojených na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod tím vzroste přibližně o 300. Městská čistírna odpadních vod v Roudnici nad Labem má pro to dostatečnou volnou kapacitu, je projektovaná až pro 15 000 ekvivalentních obyvatel.“

Více o stavbě:


Technologické vystrojení čistírny odpadních vod Podlusky je na konci své životnosti. Investičně a provozně výhodnější je tuto malou a technologicky nevyhovující čistírnu nerekonstruovat, ale převést odpadní vody z daných lokalit na čistírnu odpadních vod Roudnice nad Labem. Pro převedení odpadních vod z Podlusk a Dušníků do kanalizační sítě Roudnice nad Labem je nutné vybudovat především čerpací stanici odpadních vod a výtlačný řad odpadních vod z tvrzeného polyetylénu o průměru 140 mm v délce 1480 metrů, na který bude v Hornické ulici navazovat gravitační stoka průměru 400 mm v délce 260 metrů. Doplní je lapák štěrku, dešťový oddělovač včetně odlehčovací stoky o délce 55 metrů a strojně stírané česle. Lapák štěrku, oddělovač, česle a čerpací stanice budou umístěny v části současného areálu čistírny odpadních vod Podlusky. Nevyužívané stávající objekty této ČOV budou zlikvidovány.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 17,04 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště 18. června 2007. V některých úsecích však budou zahájeny výkopové práce na základě dohod s vlastníky pozemků až po sklizni zemědělských plodin. Stavba má být podle smlouvy ukončena do poloviny prosince 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavebně-technický dozor stavby bude provádět firma Aquecon s. r. o.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS začala realizovat přepojení kanalizace z Podlusk
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz