Pro média a PR

SVS: Začala rekonstrukce kanalizace v Chomutově, Hornické ulici

Teplice, 28. srpna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Chomutově další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizace v Hornické ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letos jsme výrazně zrychlili tempo obnovy majetku. Směřujeme do ní přibližně 60% ročního investičního rozpočtu. V Chomutově paralelně realizujeme více staveb. Rekonstrukci kanalizace v Hornické ulici provádíme v koordinaci s dříve zahájenou rekonstrukcí v Kostnické ulici.

Více o stavbě:


Původní jednotná betonová kanalizace v Hornické ulici byla ve špatném technickém stavu, proto byla navržena její rekonstrukce. Nově se pro kanalizaci použije potrubí z kameniny průměru 300 mm v délce 125 metrů. Zároveň bude přepojeno všech 12 stávajících kanalizačních přípojek na trase a šest přípojek pro uliční vpusti. Závěrem bude realizována obnova povrchů komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. srpna 2012. Stavební práce byly zahájeny 23. srpna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 23. listopadu 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začala rekonstrukce kanalizace v Chomutově, Hornické ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:16, www.svs.cz