Pro média a PR

SVS: Začala rekonstrukce kanalizace v Roudnici n. Labem, Řipské ulici

Teplice, 24. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Litoměřicku další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizace v Roudnici nad Labem, v Řipské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Rekonstrukce kanalizace v Řipské ulici přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 80 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizace z roku 1929 je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Potrubí je v délce 56 metrů betonové o průměru 300 mm, v délce 52 metrů kameninové o průměru 200 mm. Došlo k výrazné korozi betonu, jež způsobila praskliny a zúžení profilu, místy dokonce hrozí destrukce trouby. Souběžně vedený vodovod rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstruovaná stoka bude vedena v původní trase. Nově se pro kanalizaci použije potrubí z kameniny průměru 300 mm v celkové délce 108 metrů. Zároveň budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky na trase a provedeny tři revizní šachty. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začala rekonstrukce kanalizace v Roudnici n. Labem, Řipské ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:30, www.svs.cz