Pro média a PR

SVS: Začíná akce na vodovodu v Hrobu, Husově ulici

Teplice, 13. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí na vodovodním řadu v obci Hrob, v Husově ulici.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost, máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Tato stavba přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele,dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Více o stavbě:

Obsahem investiční akce SVS je výstavba čerpací stanice, umístěné v komoře vedle vodojemu Písečné pole. Z této čerpací stanice povede nový vodovodní řád z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 100 mm v délce 198 metrů do Husovy ulice. Na nový řad naváže v dolní části Husovy ulice rekonstrukce původního úseku litinového vodovodu průměru 80 mm. Tento úsek je vlivem stáří značně zkorodovaný. Bude v délce 185 metrů nahrazen rovněž polyetylénovým potrubím průměru 100 mm. Nové potrubí bude položeno v původní trase.

Součástí stavby bude přepojení 19 stávajících vodovodních přípojek a umístění dvou hydrantů. V trase rekonstruovaného vodovodu budou umístěny čtyři hydranty sloužící k odkalení a odvzdušnění Při návrhu a dimenzování byl zohledněn záměr budoucí výstavby cca 20 rodinných domů nedaleko vodojemu Písečné pole. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 20 staveb za celkových 85,7 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začíná akce na vodovodu v Hrobu, Husově ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz