Pro média a PR

SVS: Začíná rekonstrukce vodovodu Ploskovice – Maškovice

Teplice, 5. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další ze svých letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu Ploskovice - Maškovice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti. Rekonstrukce celkem 392 metrů vodovodu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele.“

Více o stavbě
:

Stávající litinový vodovodní řad z roku 1908 je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, v důsledku čehož docházelo k opakovaným poruchám v dodávkách vody z důvodu praskání trubního materiálu. Cílem stavby je zajistit rekonstrukcí řadu zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstruováno celkem 392 metrů vodovodu. Nově pro něj bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) v délce 326 metrů o průměru 90 mm. Současně bude rekonstruován řad z téhož materiálu v délce 66 metrů o průměru 63 mm. Součástí akce bude přepojení stávajících 17 vodovodních přípojek na trase. Práce budou prováděny převážně bezvýkopovou technologií Burstlining, takže závěrečná oprava povrchu komunikace bude provedena pouze v místě technologických jam a případných dokopávek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. září 2012. Vlastní stavební práce začnou 17. září 2012 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začíná rekonstrukce vodovodu Ploskovice – Maškovice
Vytištěno: 24.06.2017 12:34, www.svs.cz