Pro média a PR

SVS: začíná souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově - Kadaňské ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Kadaňské ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Snažíme se naše stavby vždy koordinovat, abychom obyvatele co nejméně zatěžovali stavebním ruchem a dopravním omezením. Rekonstrukce přispěje k bezproblémovému zásobování téměř sedmi stovek připojených obyvatel pitnou vodou a k jejich odkanalizování. Po rekonstrukci našich sítí závěrem obnovíme povrch komunikace.“

Více o stavbě:


Stávající betonová kanalizace v Kadaňské ulici je ve špatném technickém stavu, je zborcená a se zvětralým betonem, což za nepříznivých podmínek může způsobit vyplavování sklepů objektů. Bude rekonstruováno celkem 796 metrů kanalizace. Nově bude použito potrubí z kameniny o průměru 500 a 400 mm. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce odboček do vedlejších ulic, ke vpustím a ze stoky k objektům v celkové délce 483 metrů. Dojde i k rekonstrukci 13 vstupních a 18 spojných kanalizačních šachet.

V souběhu s kanalizační stokou je v Kadaňské ulici veden ocelový vodovodní řad, starý více než 60 let, opakovaně poruchový. Bude zde rekonstruováno 755 metrů vodovodu, na který bude nově použito potrubí z odolného a zdravotně nezávadného polyetylénu, 417 metrů vodovodních odboček s uzávěrem a 70 metrů napojení vodovodních řadů. Dojde také k rekonstrukci čtyř hydrantů.

Vzhledem k velkému zásahu do vozovku, kdy vedle podélného výkopu v celé délce ulice dojde k více než stovce příčných překopů, bude závěrem obnoven povrch komunikace v celé ploše.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 31,8 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Energetické a dopravní stavby a. s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena v srpnu předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou 17. září a mají být podle smlouvy ukončeny do konce roku 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: začíná souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově - Kadaňské ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz