Pro média a PR

SVS: Zahájení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Liberci, Husově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájí v Liberci další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Husově ulici. Akce je ve finančním objemu přes 18 milionů korun (bez DPH).

Ing. David Votava, ředitel odboru rozvoje a koncepce SVS, dodává: „Rekonstrukce přispěje k bezporuchovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 400 připojených obyvatel. Stavba bude zahájena bezprostředně po předání staveniště, v 33. týdnu a ukončena do 31. října 2008.“

Více o stavbě:

Dojde k rekonstrukci vodovodního potrubí v Husově ulici, mezi křížením s ulicemi Svobody a Alšovou. Důvodem rekonstrukce je technický stav vodovodu, který z větší části pochází z 20. let minulého století, z části z 60. let. V úseku od křížení s ul. Svobody po křížení s ul. Březová bude v délce 480 metrů použito litinové potrubí o průměru 100 mm. V úseku od křížení Husova-Březová po křížení Husova-Alšova jsou v souběhu dvě vodovodní potrubí, která budou vyměněna: v délce 154 metrů bude použito litinové potrubí o průměru 150 mm a v délce 160 metrů bude použita litina o průměru 350 mm (tento vodovod zásobuje libereckou nemocnici). Odbočovací vodovodní řady z Husovy ulice do bočních ulic Boční, Veleslavínova, Fibichova, Březová a Pekárkova budou rovněž rekonstruovány za použití litinového potrubí o průměru 100 mm v celkové délce 50 metrů. V rámci akce dojde k přepojení 30 ks stávajících vodovodních přípojek, k rekonstrukci jejich veřejných částí v souhrnné délce 300 metrů a k výměně pěti hydrantů.

Souběžně proběhne rekonstrukce kanalizace, která pochází z roku 1910 a je ve špatném technickém stavu. Stávající kanalizaci v tomto úseku tvoří dva nepropojené betonové kanalizační řady o průměrech 300 a 400 mm. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 538 metrů kanalizace, z toho v délce 395 metrů bude použito kameninové potrubí o průměru 300 mm a v délce 143 metrů potrubí o průměru 400 mm. Dojde také k rekonstrukci veřejných částí 30 kanalizačních přípojek v souhrnné délce 300 metrů a k rekonstrukci 17 kanalizačních šachet.

Úseky vodovodu a kanalizace, které jsou v této lokalitě ve vyhovujícím stavu, rekonstruovány samozřejmě nebudou: jde o ocelový vodovod v křižovatce Husovy ulice s Březovou ulicí a o nedávno zrekonstruovaný kanalizační řad od křížení Husova-Vítězná po křížení Husova-Svobody.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 18,016 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení liberecká společnost Syner s. r. o.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Zahájení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Liberci, Husově ulici
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz