Pro média a PR

SVS zahájí realizaci projektu Dolní Labe


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. se rozhodla zahájit realizaci projektu Dolní Labe. Jeho financování se uskuteční z vlastních zdrojů SVS.

SVS usiluje o naplnění požadavků Směrnice rady č. 91/271/EHS, proto do přípravy integrovaných projektů vložila nemalé úsilí a finanční prostředky. Vedení SVS si uvědomuje, že doba pro realizaci připravených opatření v rámci tzv. strategických investic se rychle zkracuje. U projektu „Dolní Labe“ byla původní žádost o podporu z Fondu soudržnosti předložena již v roce 2005. Projekt, který se má realizovat v západní části Ústeckého kraje ve finančním objemu cca 600 milionů korun, je nyní ve stavu, že koncem t. r. bude možné zahájit jednotlivá výběrová řízení. Vyčkávání a odklady zahájení výstavby by s sebou přinesly problémy spojené se zkracováním lhůt pro vlastní realizaci staveb, s nutností prodlužování stavebních povolení, a navazující další vážné problémy.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyjednávání o poskytnutí dotačních prostředků Evropské unie pro vodohospodářské projekty (nyní prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí) ještě nebyla ukončena, SVS intenzivně hledala alternativní zdroje financování. Snaha v co nejvyšší míře do konce přechodného období naplnit jak požadavky legislativy, tak očekávání akcionářů, severočeských měst a obcí, přivedla vedení SVS k rozhodnutí zahájit realizaci projektu „Dolní Labe“ bezodkladně. Financování tohoto projektu se uskuteční z vlastních zdrojů SVS.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Naše společnost opakovaně hospodaří s kladným výsledkem, omezuje růst jiných výdajů a z minulosti má velmi nízkou zadluženost. Zvolený model financování projektu odpovídá schválenému Podnikatelskému záměru společnosti do roku 2010, který nepočítá s dotacemi z programovacího období 2007 - 2013. Nezpůsobí proto překročení základních mantinelů Podnikatelského záměru, co do vývoje ceny vody. U dalšího připraveného integrovaného projektu „Čistá Ploučnice, který bychom chtěli zahájit v roce 2009, nadále usilujeme o získání dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájí realizaci projektu Dolní Labe
Vytištěno: 28.06.2017 12:43, www.svs.cz