Pro média a PR

SVS zahájila další etapu rekonstrukce vodovodu v Lužici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila plánovanou investiční akci v Lužici na Mostecku: jde o další etapu rekonstrukce vodovodu.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce vodovodu v Lužici přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování přibližně 240 připojených obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:


Část stávající vodovodní sítě v obci Lužice je ve špatném technickém stavu. Litinové potrubí z roku 1970 je silně zkorodované a opakovaně poruchové. Původní potrubí proto bude v celkové délce 858 metrů nahrazeno potrubím z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměrech 110 a 90 mm. Součástí rekonstrukce bude propojení vodovodního řadu se stávající sítí a přepojení 26 kusů vodovodních přípojek, včetně výměny jejich veřejných částí v souhrnné délce 180 metrů.

Trasa vodovodu je vedena v obci v komunikacích, proto dojde k rekonstrukci komunikace. Investorem rekonstrukce komunikace bude Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Na jednom místě křižuje trasa vodovodu Lužický potok, proto zde bude rekonstruované potrubí uloženo v chráničce (pozn.: chránička je širší trubka z pevného materiálu, která se protlačí bezvýkopovou metodou a do ní je posléze zasunuto vodovodní potrubí).

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 5 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost UNIVERSAL Most s. r. o. Stavební práce začaly v měsíci září a mají být podle smlouvy ukončeny do 30. 11. 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila další etapu rekonstrukce vodovodu v Lužici
Vytištěno: 26.07.2017 00:41, www.svs.cz