Pro média a PR

SVS zahájila II. etapu rekonstrukce vodovodu v Děčíně, na Letné


Tisková zpráva, 4. září 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o II. etapu rekonstrukce vodovodu v Děčíně, ve čtvrti Letná. Akce je ve finančním objemu přes 4,6 milionů korun (bez 19% DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Věřím, že zahajovaná investiční akce naší společnosti zkvalitní zásobování téměř dvou stovek připojených obyvatel pitnou vodou. Obnova infrastruktury je jednou z našich trvalých priorit.“

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řady v děčínské čtvrti Letná pocházejí ze začátku minulého století. Vzhledem ke stáří jsou ve špatném technickém stavu, inkrustované a poruchové, což způsobuje zhoršené zásobování vodou. Celkem je na Letné v rámci všech tří etap určeno k postupné výměně 3375 metrů stávající vodovodní sítě. Rekonstrukce vodovodu ve čtvrti Letná je rozdělena do tří etap, které respektují ucelené části dané lokality.
První etapa v objemu 13,9 milionu korun (bez DPH) proběhla v období květen – prosinec 2007 a v jejím rámci se uskutečnila rekonstrukce téměř 1390 m vodovodních řadů v ulicích Moskevská, Sofijská, Albánská a Poděbradská. Součástí byla i rekonstrukce 83 ks veřejných částí vodovodních přípojek v celkové délce přes 500 m a vybudování nové armaturní šachty.

Současná druhá etapa zahrnuje rekonstrukci vodovodu ve Varšavské ulici a v přilehlé Klostermannově ulici v souhrnné délce 515 metrů. Ve Varšavské ulici bude vyměněno 380 metrů vodovodu, v Klostermannově ulici 100 metrů vodovodu. Bude provedeno propojení Varšavské ulice s ulicí U Pramene v délce 35 metrů. Součástí investiční akce je rekonstrukce veřejných částí 21 vodovodních přípojek, šesti šoupat a hydrantu. Jako trubní materiál bude nově použita tvárná litina. V souběhu s vodovodem je ve Varšavské ulici vedena kanalizace, ta je však v dobrém technickém stavu a nevyžaduje rekonstrukci. Závěrem akce dojde k obnovení povrchů komunikací v rozsahu poškození výkopovými pracemi.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 4,641 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 24. srpna 2009. Stavební práce začnou v 37. týdnu a mají být ukončeny do 15. prosince 2009.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila II. etapu rekonstrukce vodovodu v Děčíně, na Letné
Vytištěno: 20.07.2017 20:49, www.svs.cz