Pro média a PR

SVS zahájila na Děčínsku rekonstrukci vodovodu v obci Těchlovice – Přední Lhota

Teplice, 1. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Děčínsku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v obci Těchlovice – Přední Lhota.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost, máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Tato stavba přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele. Po realizační stránce je stavba náročná, protože je nutná koordinace s dalšími dvěma paralelně probíhajícími akcemi jiných subjektů v této lokalitě,dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Více o stavbě:

Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce původního vodovodu v místní části Přední Lhota. Výměna vodovodu je investice časově vyvolaná Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje. Ta v současné době opravuje břehové zdi poškozené povodněmi na Rychnovském potoce, jež podpírají komunikaci.
Nově bude použito vodovodní potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm, v celkové délce 675 metrů. Potrubí bude položeno v původní trase. Součástí stavby bude přepojení 11 stávajících vodovodních přípojek a nové vystrojení vodojemu Přední Lhota ve stejném rozsahu, jako je současný stav, tzn. dojde k výměně inkrustovaného a zkorodovaného potrubí a armatur za nové.
Po realizační stránce je tato rekonstrukce náročnější z důvodu nutnosti časové koordinace i s další akcí - se sanací sesuvů na silnici III/24095 v Babětíně. Rekonstrukce vodovodu proto bude podle dohody participujících subjektů probíhat po etapách. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. 5. 2012. Termín dokončení rekonstrukce vodovodu bude prodloužen z poloviny roku 2012 do podzimních měsíců, protože práce ostatních investorů jsou rozsáhlejší a časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Nejsložitější je situace zhruba v polovině rekonstruované trasy vodovodu. Tam musí být nejprve sanován levý břeh vodoteče zbudováním nové opěrné zdi, jejímž investorem jsou Lesy ČR jako vlastník a správce toku. Bude sanován i pravý břeh vodoteče, rovněž zbudováním nové opěrné zdi, jejímž investorem je Ústecký kraj prostřednictvím SÚS Ústeckého kraje jako vlastník a správce komunikace. Teprve jako třetí akce bude v daném úseku moci být položen nový rekonstruovaný vodovod a přepojeny vodovodní přípojky. Závěrem se bude provádět nový povrch komunikace, kde je stanoven termín dokončení do 31. 12. 2012.
Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila na Děčínsku rekonstrukci vodovodu v obci Těchlovice – Přední Lhota
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz