Pro média a PR

SVS zahájila práce na kanalizaci a vodovodu v Chrastavě


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v Chrastavě na Liberecku rekonstrukci a dostavbu kanalizace a rekonstrukci vodovodu v celkovém objemu téměř 29 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí v tomto regionu. Rekonstrukce a dostavba vodárenských sítí zde do budoucna přispějí k bezproblémovému zásobování připojených obyvatel pitnou vodou a k odvádění odpadních vod v souladu s legislativou.“

Více o stavbě:


Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 29 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Ještědská stavební společnost s. r. o. se sídlem v Liberci. Stavba byla zahájena v prosinci 2007 předáním staveniště. Stavební práce začaly v druhém lednovém týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do konce listopadu 2008.

Kanalizace


Opatření na kanalizační síti zahrnují oblast ulic Nádražní, Luční a Cihlářská. V Nádražní ulici je poměrně nová splašková kanalizační stoka z PVC průměru 300 mm a betonová dešťová stoka průměru 600 mm, která je ve velmi špatném technickém stavu. Souběhem řady faktorů (havarijní stav dešťové kanalizace, malý počet uličních vpustí, nedůsledné oddělení dešťových vod ze splaškového systému aj.) zde dochází k vytékání splašků a k zaplavování nemovitostí. Betonová stoka v Nádražní ulici v celkové délce 484 metrů proto bude nahrazena sklolaminátovým potrubím o průměru 600 mm v délce 273 metrů a potrubím o průměru 700 mm v délce 212 metrů. Současně dojde k rekonstrukci 75 metrů kanalizačních přípojek a 15 kusů uličních vpustí v celkové délce 50 metrů.
V ulicích Luční a Cihlářska je jednotná kanalizační stoka, kam je přes septiky napojeno cca 30 obyvatel. Stoka je vyústěna bez vodoprávního rozhodnutí přímo do Jílového potoka. Dojde zde proto k výstavbě nové splaškové kanalizace v délce 756 metrů. Bude použito kameninové potrubí o průměrech 250 a 300 mm. Současně bude vybudováno 190 metrů nových kanalizačních přípojek. Splaškové vody z této lokality pak budou odváděny na ČOV Chrastava.

Vodovod


V souběhu s trasou rekonstruované kanalizace v Nádražní ulici a s trasou budované nové kanalizace v Luční a Cihlářské ulici je veden původní litinový vodovod z roku 1909. Vzhledem ke stáří vykazuje vysokou poruchovost, proto dojde k jeho rekonstrukci. V Nádražní ulici bude litinové potrubí vyměněno za potrubí z tvárné litiny o průměru 200 mm v délce 180 metrů. Dojde rovněž k přepojení tří stávajících vodovodních přípojek včetně výměny jejich veřejných částí a k výměně podzemního hydrantu. V ul. Luční a Cihlářská bude vyměněno celkem 673 metrů vodovodu. Nově bude použit vysokotlaký polyetylén (PE-HD) o průměru 90 mm. Přepojeno bude také 28 stávajících vodovodních přípojek včetně výměny 160 metrů jejich veřejných částí. Vyměněny budou i dva podzemní hydranty.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila práce na kanalizaci a vodovodu v Chrastavě
Vytištěno: 20.07.2017 20:39, www.svs.cz