Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci ČOV Česká LípaTisková zpráva, 24. května 2010

V České Lípě dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci posledního z dílčích subprojektů původní „Čisté Ploučnice“. Jeho obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu téměř 246 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Rekonstrukce čistírny vyřeší v České Lípě nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou, což se v budoucnu promítne do kvality vody v Ploučnici. Samozřejmě budu pozorně sledovat, zda probíhající rekonstrukce nebude mít negativní dopady na provoz čistírny, kvalitu vypouštěných přečištěných vod a život obyvatel přilehlých lokalit.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Zahajovaná investiční akce patří do kategorie strategických investic. Jde o největší stavbu z původního projektu Čistá Ploučnice a také o největší akci SVS v Libereckém kraji v tomto roce. Věřím, že se nám pro ni podaří získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

„Jako zhotovitel jsme připraveni v maximální míře vyhovět náročným požadavkům investora. Rekonstrukci bereme s partnery ve sdružení jako jednu z nejvýznamnějších staveb v oblasti vodohospodářských staveb a plně využijeme zkušenosti z podobných již dokončených projektů,“
dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o projektu:

Město Česká Lípa má vybudován kompletní kanalizační systém včetně dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod. Na čistírnu odpadních vod (s kapacitou 48 150 EO – ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody z České Lípy (včetně jednotlivých čtvrtí Staré Lípy, Dubice u České Lípy, Dolní Libchavy, Lad), Horní Libchavy, Sosnové, Okřešic a Žizníkova. Znečištění přiváděné na ČOV (v EO) je přibližně 30 500 z domácností a 7 500 z drobných provozů, dílen ap.

Původní ČOV je tvořena dvěma samostatnými čistírenskými linkami s odlišnými technologiemi čištění. Stará čistírna je z konce sedmdesátých let a novější čistírna ze začátku devadesátých let minulého století. Obě čistírny situačně těsně navazují a mají společné vstupní čerpání, česle, provzdušňovaný lapák písku a tuku, provizorní dávkování síranu železitého za lapák písku, kalové, plynové a tepelné hospodářství, provozní objekt. Část staré biologické linky je dnes mimo provoz.

Cílem rekonstrukce ČOV Česká Lípa je čištění splaškových odpadních vod v souladu s legislativou a naplnění požadavků Směrnice rady 91/271/EHS. Na ČOV Česká Lípa se do budoucna počítá s dovážením kalů do kalového hospodářství k dalšímu zpracování z ČOV Nový Bor, Cvikov a Zákupy. V rámci města Česká Lípa se v současné době připravuje projekt výstavby centrální fluidní kotelny, kde by bylo možné spalovat odvodněné kaly z ČOV Česká Lípa.

Po rekonstrukci půjde o mechanicko-biologickou ČOV s nejlepší dostupnou technologii, s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. ČOV bude s lapákem štěrku před vstupním čerpáním, s hrubým mechanickým předčištěním jemnými česlemi a provzdušňovaným lapákem písku se zachycováním tuků, s usazovacími nádržemi a s aktivačním procesem systému RA-RO-SA-D-N s jemnobublinnou aerací a simultánním srážením fosforu solí železa. Pro rekonstrukci se využijí všechny nádrže staré i novější čistírny.

Zahájená investiční akce v České Lípě je v celkovém finančním objemu 204,999 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 116 milionů korun z Fondu soudržnosti EU (až 60 % z uznatelných nákladů) a 9,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR (5% z uznatelných nákladů).

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Sdružení SYNER – SYNER VHS Vysočina - K&H KINETIC. Vedoucím členem sdružení je společnost SYNER s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 23. dubna 2010. Stavební práce byly zahájeny 3. května 2010
a mají být ukončeny do listopadu 2011.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Sdružení zhotovitelů:

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. SYNER s. r. o. staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Společnost SYNER VHS Vysočina a. s. je součástí skupiny S group holding a. s. Společnost působí v oblasti výstavby vodohospodářských staveb již od roku 1990. Má v tomto oboru, speciálně pak ve výstavbě a rekonstrukcí ČOV velké zkušenosti. K dnešnímu dni v tomto segmentu realizace má 68 úspěšně dokončených staveb ČOV a jejich rekonstrukcí všech velikostí. Společnost má 220 zaměstnanců, z toho 180 v kategorii manuálně pracujících. Společnost zajišťuje stavební práce svými pracovníky, strojní dodávky zajišťuje poddodavatelsky u renomovaných firem. Obrat společnosti pro tento rok se předpokládá ve výši 400 mil. Kč.

Společnost K & H KINETIC a. s. je dodavatelem technologií pro vodohospodářské stavby, se dvacetiletou historií. Dlouhodobě se orientuje na komplexní služby a dodávky se zaměřením na čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, kalová hospodářství, bioplynové stanice a průmyslové řídicí systémy. Hlavní předností je důraz na kvalitu a individuální přístup ke každému zákazníkovi, s cílem optimálního řešení. V posledních dvaceti letech se společnost významně podílela na výstavbě a modernizaci čistíren odpadních vod v Česku i Slovensku a na přípravě a realizaci čistíren odpadních vod v Ruské federaci a dalších zemích SNS. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti a environmentálního managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001. Skupina K&H KINETIC má v současné době zhruba 300 zaměstnanců a její obrat v roce 2009 byl 19,5 mil. EUR.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci ČOV Česká Lípa
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz