Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci ČOV Nový BorTisková zpráva, 1. prosince 2009

V Novém Boru dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní „Čisté Ploučnice“. Jeho obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu téměř 105 milionů korun (uváděno bez 19% DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Zahajovaná investiční akce patří do kategorie strategických investic. Vyřeší v Novém Boru nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou. Věříme, že se nám pro zahájenou stavbu podaří získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Řeka Šporka protékající Novým Borem náleží do povodí Ploučnice. Čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se proto výrazně promítne i do kvality vody v Ploučnici.“

„Touto akcí navazujeme na dříve úspěšně realizované akce pro Severočeskou vodárenskou společnost, zejména nedávno dokončenou rekonstrukci čistírny odpadních vod Varnsdorf. Stejný realizační tým z Varnsdorfu je dnes připraven prodloužit tuto úspěšnou řadu staveb a přispět dalším dílem ke zlepšování životního prostředí Ústeckého a Libereckého kraje,“
dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Více o projektu:

Město Nový Bor má přibližně 12 000 trvale žijících obyvatel. Jednotná kanalizační síť odvádí prakticky veškeré odpadní vody na čistírnu odpadních vod. V současné době se připravuje odkanalizování nedalekých obcí Sloup v Čechách, Janov a Radvanec oddílnou splaškovou kanalizací s čištěním odpadních vod na ČOV Nový Bor. Ta má dostačující kapacitu 13 400 EO (ekvivalentních obyvatel). Územím protéká Šporka, náležící do povodí Ploučnice.

ČOV Nový Bor byla postavena a uvedena do provozu v roce 1980. Původně je to mechanicko - biologická čistírna s jemnobublinnou aerací, dvěma zahušťovacími nádržemi a dočišťovacím biologickým rybníkem. Zahuštěný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Česká Lípa. V rámci rekonstrukce dojde k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. Jedná se o komplexní rekonstrukci na mechanicko-biologické ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a s chemickou eliminací fosforu dávkováním síranu železitého, strojním zahuštěním přebytečného kalu za použití flokulantu a odvozem kalů na ČOV Česká Lípa k dalšímu zpracování. Bude zachováno terciární dočištění v biologickém dočišťovacím rybníku, který bude vyčištěn, odkalen a osazen dvěma novými provzdušňovacími turbínami. Rekonstrukce ČOV přinese i změnu řízení procesů, což se promítne do vyšší spolehlivosti procesu čištění odpadních vod. Pro rekonstrukci čistírenské linky se využije všech nádrží čistírny, kde ke stejnému účelu se využijí pouze aktivační nádrže. Ostatní nádrže se po úpravách použijí pro jiný technologický účel. U všech betonových konstrukcí se počítá s jejich opravami, úpravami povrchů, zhlaví nádrží, u využívaných potrubí a ocelových konstrukcí a zámečnických prvků s jejich povrchovými úpravami u komunikací s novými povrchy. Rekonstrukce ČOV bude probíhat za provozu, odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Zahájená investiční akce v Novém Boru je v celkovém finančním objemu 104,892 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 40 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 4 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Sdružení Nový Bor ČOV – SMP - Kunst. Jeho členy jsou stavební společnosti SMP CZ, a. s., a Kunst, s. r. o. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 29. října 2009. Stavební práce byly zahájeny 5. listopadu 2009 a mají být ukončeny do 30. dubna 2011.

SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

SMP CZ (vedoucí člen sdružení zhotovitelů):

SMP CZ a. s. je stabilní multifunkční společností, která využívá všech výhod plynoucích z příslušnosti k významnému nadnárodnímu stavebnímu koncernu VINCI. SMP CZ je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních staveb, podzemních staveb a specializací, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a výroby ocelových konstrukcí, dopravy a mechanizace. SMP CZ má dvě dceřiné společnosti, a to SM 7 a SMS (Stavby mostov Slovakia). SM 7 je společnost specializovaná na předpínání a kotvení konstrukcí a další specializované činnosti. SMS je společností působící na území Slovenské republiky v mostním stavitelství. Obratem přes 3,5 mld. Kč a počtem více než 900 zaměstnanců se řadí skupina SMP mezi nejvýznamnější subjekty českého stavebnictví.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci ČOV Nový Bor
Vytištěno: 26.07.2017 00:47, www.svs.cz