Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci ČOV Postoloprty


Tisková zpráva, 1. března 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes slavnostně zahájila v Postoloprtech další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci místní čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu téměř 55 milionů korun (vč. DPH).

Slavnostního aktu zahájení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV Postoloprty rovněž spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Zastaralá technologie ČOV neodpovídala požadavkům nové legislativy. Použití moderních technologií bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ohři. Zároveň s rekonstrukcí technologie provedeme nezbytná protipovodňová opatření.“

„Rekonstrukce ČOV Postoloprty bude realizována za provozu stávajícího zařízení čistírny. Proto bude rekonstrukce náročná zejména na koordinaci postupu prací s provozovatelem čistírny tak, aby nedocházelo k narušení čisticího procesu. Jsem přesvědčen, že zkušenému kolektivu pracovníků naší společnosti spolu s osvědčenými dodavateli technologického zařízení se podaří dílo zdárně a včas dokončit ke spokojenosti investora,“
doplňuje za společnost Rekultivace Ústí nad Labem její jednatel Ing. Radko Vrbík.

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod (ČOV) je určena na čištění odpadních vod pro město Postoloprty, které je odkanalizováno jednotným kanalizačním systémem zakončeným zčásti na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) Draguš s čerpáním na ČOV Postoloprty a zčásti gravitačním přítokem na ČOV Postoloprty. Objekty ČSOV a ČOV jsou ve špatném technickém stavu a mají nedostatečný objem. Navíc při velké vodě v Ohři dochází k jejich zaplavování vlivem netěsností ochranných hrází, kanalizace i vlastních objektů. Tato čistírna odpadních vod s kapacitou 4 500 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v roce 1972 a přes postupné doplňování technologie je dnes již zastaralá.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci ČOV, která bude mechanicko-biologická ve dvojlinkovém provedení. Bude mít předřazenou denitrifikaci a nitrifikací, obojí s jemnobublinným aeračním systémem. V denitrifikaci budou osazena míchadla. Do aktivační nádrže obou linek budou vestavěny atypické vertikální dosazovací nádrže. Kalové hospodářství bude s gravitačním zahušťováním přebytečného kalu, udržováním kalu v aerobních podmínkách v kalojemu v provozní budově a odvozem kalu k dalšímu zpracování na ČOV Louny. Pro dodávku tlakového vzduchu pro celou ČOV bude dmychárna v provozním objektu osazena dvěma velkými a dvěma malými dmychadly. Bude také realizována stavební příprava pro případné simultánní chemické srážení fosforu.

Co se týče souvisejícího protipovodňového opatření, u ČSOV Draguš dojde k přibetonování dna a stěn v tloušťce 150 mm z vnitřní strany. Zhlaví ČSOV bude navýšeno o cca 0,5 metru. Čerpací stanice bude zakryta sklolaminátovými poklopy s manipulačními a vstupními otvory. Bude osazena čerpadly Self-clean, jež umožní samočinnou regulaci dodávaného množství v závislosti na přítoku čerpaných odpadních vod do jímky.

Celkový finanční objem stavby je 45,805 milionů korun (bez 20% DPH). SVS bude stavbu v celém rozsahu financovat z vlastních zdrojů. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. 2. 2011 a stavební práce byly zahájeny do 14 dnů od předání. Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Odstávky jsou plánovány pouze minimální, na přepojování technologických uzlů. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 30. dubna 2012. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Rekultivace Ústí nad Labem (zhotovitel):

Stavební firma založená roku 1998, řadící se mezi významné podniky Ústeckého kraje. Má bohaté zkušenosti s realizací staveb obdobného charakteru – rekonstrukce kanalizačních řadů Roudníky, Podlusky, Česká Kamenice, Mstišov, Benešov, Bohušovice nad Ohří. Firma je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001.

Slavnostní poklep na kanalizační skruž odstartoval celkovou rekonstrukci ČOV Postoloprty.

Probíhají první stavební práce v areálu

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci ČOV Postoloprty
Vytištěno: 20.07.2017 20:41, www.svs.cz