Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chabařovicích


Tisková zpráva, 1. června 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v Chabařovicích další z naplánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu řadů v Haškově ulici v celkovém finančním objemu téměř 11 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti: „Tato investiční akce významně přispěje k rozvoji regionu, co se týče podmínek bytové výstavby i podnikání. Navazuje totiž na odkanalizování obce Přestanov, lokality s výstavbou rodinných domů na Faltově poli a z průmyslové zóny Přestanov – Chabařovice. Umožní odvádět odpadní vody dalších téměř 1000 ekvivalentních obyvatel z obytných objektů a od 2000 EO z průmyslové zóny. Splašky budou odváděny a čištěny na ČOV Neštěmice.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizace v Haškově ulici uložená v hloubce 1,6 – 2,5 metru pod povrchem je z betonu. Potrubí kruhového profilu v délce 336 metrů je cca 50 let staré, úsek vejčitého profilu v délce 134 metrů je ještě starší – z 20. let minulého století. V celém rozsahu je stoka v havarijním stavu, s trhlinami a netěsnými spoji. Místy je profil zcela zborcený. Souběžně vedený litinový vodovod v délce 485 metrů z roku 1964 je vlivem stáří rovněž značně opotřebovaný, proto bylo rozhodnuto o jeho výměně.

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna stávající kanalizace v celkové délce 470 metrů za kameninové potrubí o průměru 400 mm. Bude zde přepojeno 43 kusů stávajících kanalizačních přípojek. Proběhne také rekonstrukce 13 kanalizačních šachet. V rámci rekonstrukce vodovodního potrubí bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm. Dojde rovněž k přepojení 43 stávajících vodovodních přípojek a výměně jejich veřejných částí v souhrnné délce 105 metrů. Vyměněny budou také tři hydranty. Práce na vodárenských sítích budou probíhat souběžně, v jednom výkopu. Tímto způsobem investor šetří finanční prostředky a znamená to rovněž menší zatížení obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 10,954 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL se sídlem v Ústí nad Labem. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 18. května. V minulém týdnu byly zahájeny stavební práce, které mají být ukončeny do 31. srpna 2009.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chabařovicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz