Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Postoloprtech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Postoloprtech na Lounsku. Jde o plánovanou investiční akci roku 2007.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Snažíme se naše stavby vždy koordinovat, abychom obyvatele co nejméně zatěžovali stavebním ruchem a dopravním omezením. Rekonstrukce přispěje k bezproblémovému zásobování téměř tří stovek připojených obyvatel pitnou vodou a k jejich odkanalizování.“

Více o stavbě:


Stávající vodovodní litinové potrubí v obou ulicích bylo položeno kolem roku 1934. Je ve špatném technickém stavu, inkrustované a zkorodované. V souběhu s vodovodem je položena stejně stará kanalizace. Na mnoha místech je patrná pokročilá povrchová koroze, místy praskliny. Rovněž kanalizační přípojky jsou nevhodně řešené, vyskládané z kamenů nebo cihel, proto dochází k jejich destrukci.

Bude rekonstruováno celkem 400 metrů vodovodního potrubí, které bude vyměněno za potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměrech 90, 110 a 160 mm. Dojde také k propojení vodovodního řadu do bočních ulic Kosteleckého, Školní, Masarykovy a Marxova náměstí a k přepojení 30 kusů vodovodních přípojek, včetně rekonstrukce jejich veřejných částí v souhrnné délce 120 metrů.
Kanalizace bude rekonstruována v délce 443 metrů. Nově bude použito kameninové potrubí o průměru 600 mm. Součástí rekonstrukce bude oprava šachet a výměna veřejných částí kanalizačních přípojek v souhrnné délce 128 metrů. Akce naváže ve spojné šachtě v křižovatce ulic Armádní, Palackého a Komenského na předloňskou akci, kdy byla zrekonstruována kanalizace v Palackého ulici.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přibližně 12,8 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost JOEL s. r. o. se sídlem v Mostě. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v 41. týdnu. V minulém týdnu začaly stavební práce, které mají být podle smlouvy ukončeny do 30. 11. 2007. V ulici Boženy Němcové uvede SVS po dokončení rekonstrukce vodárenských sítí komunikaci do původního stavu. V Armádní ulici provede obec plánovanou celkovou rekonstrukci komunikace.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Postoloprtech
Vytištěno: 20.07.2017 20:33, www.svs.cz