Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodního přivaděče Prunéřov – Klášterec nad Ohří


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o rekonstrukci vodovodního přivaděče Prunéřov – Klášterec nad Ohří, v celkovém finančním objemu téměř 26,4 milionu korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodního přivaděče do budoucna přispěje k bezporuchovému zásobování téměř 17 tisíc připojených obyvatel pitnou vodou a zajistí nároky odběratelů v průmyslové zóně VERNE.“

Více o stavbě:

Stávající azbestocementový přiváděcí vodovodní řad do vodojemů Jezerní Vrch pro Klášterec nad Ohří je na hranici životnosti. Na tento přivaděč jsou ještě napojeny přívodní řad do vodojemu středního pásma Kadaň a dvě větve do rozvodné sítě průmyslové zóny VERNE. Stávající přiváděcí řad je těžko opravitelný, protože původní spojky mezi jednotlivými kusy potrubí se již nevyrábí a podobné opravárenské prvky hůře těsní.
V rámci investiční akce SVS dojde k výměně azbestocementového potrubí o průměru 350 mm v celkové délce 4 120 metrů. V závěrečném úseku mezi silnicí č. 13 Chomutov – Karlovy Vary a vodojemem dojde v délce 295 metrů ke změně trasy. Vznikla zde totiž mezitím zahrádkářská kolonie, proto bude nově vodovod uložen do příjezdové komunikace k vodojemu na parcele, která je v majetku SVS. Nově bude použito potrubí z HD-PE (vysokotlaký polyetylén) o průměru 250 mm. Část rekonstruovaného úseku vodovodu bude z důvodu obtížných vstupů na pozemky soukromníků realizována za použití bezvýkopové technologie.
Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 26,4 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 27. týdnu 2008. Stavební práce začaly v prvním červencovém týdnu u vodojemu u Klášterce n. O. V současnosti je již položeno cca 800 metrů přivaděče. Rekonstrukce vodovodního přivaděče má být hotova do konce roku 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodního přivaděče Prunéřov – Klášterec nad Ohří
Vytištěno: 26.07.2017 00:40, www.svs.cz