Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bílině, Skleničkově ul.


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v Bílině na Teplicku další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Skleničkově a Kyselské ulici. Akce je ve finančním objemu téměř 6,8 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce přispěje stovce připojeným obyvatelům k bezporuchovému odvádění odpadních vod.
Ve stejném výkopu zároveň vyměníme dosluhující vodovod. Koordinací prací na vodárenských sítích minimalizujeme stavební náklady i dopravní omezení obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační řad ve Skleničkově ulici a v Kyselské ulici, od křížení s ulicí Skleničkovou po č. p. 185/19, je tvořen zděným profilem čtvercového průřezu. Je ve špatném technickém stavu, došlo k erozi betonu a zdiva. V souběhu s kanalizační stokou je položen litinový vodovod z roku 1928, opotřebovaný vlivem stáří.

V rámci investiční akce SVS bude zděná kanalizace nahrazena potrubím z PVC o průměru 300 mm v celkové délce 313 metrů. Dojde rovněž k přepojení 24 stávajících kanalizačních přípojek a k výměně veřejných částí přípojek v souhrnné délce 70 metrů. Nově bude v tomto úseku vybudováno deset kanalizačních šachet.

U vodovodu bude vyměněno 342 metrů potrubí, nově bude použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm. Dále bude přepojeno 24 stávajících vodovodních přípojek a rekonstruovány budou rovněž veřejné části přípojek v celkové délce 70 metrů. Závěrem bude obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,79 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Vodostav spol. s r. o. se sídlem v Teplicích. Stavba byla zahájena v srpnu 2008 předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce jsou zahájeny a mají být ukončeny do 31. 10. 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bílině, Skleničkově ul.
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz