Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bořislavi


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bořislavi na Teplicku, celkem za téměř 7,5 milionu korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu do budoucna přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 70 připojených obyvatel pitnou vodou.Ve stejném výkopu zároveň zrekonstruujeme dosluhující kanalizaci. Snažíme se co nejvíc práce na vodárenských sítích koordinovat, abychom minimalizovali náklady i dopravní omezení obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Bořislavi, uložený v krajnici komunikace E 55, je v nevyhovujícím technickém stavu a na hranici své životnosti. Potrubí z roku 1930 vykazuje pokročilou povrchovou korozi a vnitřní inkrustaci, což způsobuje nedostatečný průtok vody a opakované poruchy. Stávající olověné vodovodní přípojky jsou rovněž na hranici životnosti. V souběhu s vodovodem je v komunikaci E 55 položena jednotná kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod v Žalanech. Kanalizace vykazuje četné praskliny, místy dochází k vylámání betonu.
Obsahem investiční akce Severočeské vodárenské společnosti je souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace. Dojde k výměně stávajícího litinového vodovodního řadu za potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 63 mm v souhrnné délce 754 metrů, a to v komunikaci E 55 mezi hřbitovem a č. p. 35 a v boční ulici. Dojde rovněž k rekonstrukci stávajících veřejných částí přípojek. Úsek, kde se kříží vodovodní řad s komunikací, bude proveden protlakem a potrubí bude uloženo v chráničce.
Ve stejném výkopu dojde k rekonstrukci kanalizace. Původní betonová kanalizace bude nahrazena kameninovou v délce 302 metrů. Dojde také k rekonstrukci šachet a veřejných částí kanalizačních přípojek. Závěrem budou povrchy komunikací v rozsahu dotčeném výkopovými pracemi uvedeny do původního stavu.
Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 7,5 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ekostavby Louny s. r.o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 12. června 2008. Stavební práce začaly v 26. týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 30. září 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bořislavi
Vytištěno: 20.07.2017 20:45, www.svs.cz