Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chabařovicích, Smetanově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chabařovicích, ve Smetanově ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Zahajovaná akce navazuje na odkanalizování Chabařovic do Ústí nad Labem, na čistírnu odpadních vod v Neštěmicích. To bylo součástí integrovaného projektu Podkrušnohoří spolufinancovaného Evropskou unií a prováděli jsme ho v letech 2004-2006. Současná akce představuje výměnu nevyhovujících a poruchových sítí, aby měli obyvatelé pro příště zajištěnu bezproblémovou dodávku pitné vody i odkanalizování.“

Více o stavbě:


Kanalizační síť v Chabařovicích je 70 až 80 let stará. Ve Smetanově ulici je kanalizace z betonových trub průměru 500 mm, staticky narušená, částečně bez dna a stěn stoky. V úseku od kruhového objezdu s ulicí Přestanovskou až po křižovatku s Masarykovou ulicí bude v celkové délce 229 metrů rekonstruována a bude vybudováno nové propojení do stoky v ulici Marie Kršňákové v délce 22 metrů. Proběhne i rekonstrukce stok v ulicích Křížová a Kovářská v délce 173 m. Jako trubní materiál bude použito kameninové potrubí o průměrech 500, 400 a 300 mm. Součástí stavby bude i rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet a výměna veřejných částí 29 kanalizačních přípojek včetně jejich přepojení v délce 217 m.

V souběhu s kanalizací jsou nyní vedeny dva paralelní vodovodní řady ze 60. let, značně zkorodované, inkrustované a proto poruchové. Bude provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 308 metrů, a to nahrazením jedním potrubím z vysokotlakého polyetylénu o průměrech 150 a 50 mm. Proběhne rovněž výměna veřejných částí 29 vodovodních přípojek včetně jejich přepojení a přepojení odbočných vodovodních řadů do ulic Teplické, Kovářské, Křížovy a Masarykovy v délce 197 m.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 12,5 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena začátkem tohoto měsíce předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly v minulém týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 17. září 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chabařovicích, Smetanově ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz