Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Roháčově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Roháčově ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Přibližně 260 připojených obyvatel bude mít po rekonstrukci zajištěno bezporuchové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod.“

Více o stavbě:

Stávající betonový kanalizační řad v Roháčově ulici v délce 262 metrů, uvedený do provozu v 60. letech minulého století, je ve špatném technickém stavu. Bude vyměněn za plastové potrubí v délce 262 metrů, včetně rekonstrukce 36 domovních přípojek v celkové délce 200 metrů, pěti kanalizačních šachet a čtyř uličních vpustí.

Stávající ocelový vodovodní řad v téže lokalitě v délce 262 metrů byl do provozu uveden již ve 20. letech minulého století. Vykazuje kvůli špatnému technickému stavu velkou poruchovost. Bude vyměněn za potrubí z vysokotlakého polyetylénu (HD-PE) v délce 262 metrů, včetně rekonstrukce 36 domovních vodovodních přípojek v celkové délce 200 metrů, výměny podzemního hydrantu a šoupat.

Investiční akce je v celkovém finančním objemu 7,6 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny v minulém týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do konce června 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Vodohospodářská stavební společnost s. r. o. z Chomutova.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Roháčově ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz