Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu v Dolní Suché, místní části Hrádku nad Nisou

Teplice, 22. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Liberecku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Dolní Suché, což je místní část Hrádku nad Nisou.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Letos je 60% z celkového objemu našich investic určeno na obnovu stávajícího majetku společnosti. Stavba v Dolní Suché má přispět k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele,dodává místopředseda představenstva Petr Skokan.

Více o stavbě:

Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce vodovodu, který je ve špatném technickém stavu. Trasa v celkové délce 572 metrů vede pod místní komunikací. Stavba bude převážně provedena výkopovým způsobem, jen v cca desetimetrovém úseku se uskuteční protlakem. Rekonstruovaný vodovod, pro který se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 100 mm, bude připojen na stávající ocelový vodovod. Závěrem stavby dojde k obnově povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodu v Dolní Suché, místní části Hrádku nad Nisou
Vytištěno: 28.06.2017 12:34, www.svs.cz