Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu ve Stráži nad Nisou


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila plánovanou investiční akci roku 2007, která vyřeší havarijní stav vodovodu ve Stráži nad Nisou na Liberecku.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: “Investiční akci ve Stráži nad Nisou vedoucí k rekonstrukci vodovodu pro téměř 1 700 napojených obyvatel jsme připravovali tak, aby mohla probíhat v souběhu s výstavbou kanalizace v rámci projektu Lužická Nisa. Pro Severočeskou vodárenskou společnost to znamená úsporu nákladů, protože proběhnou společné zemní práce i závěrečná obnova komunikací. Koordinace stavebních prací při výstavbě kanalizace a rekonstrukci vodovodu samozřejmě představuje i menší dopravní omezení pro obyvatele.“

Více o stavbě
:

V rámci investiční akce „Stráž nad Nisou, rekonstrukce vodovodu“ bude provedena výměna stávajících vodovodních řadů v ulicích Pivoňková, Pomněnková, U kina, Zahradnická, V Kopečkách a Schwarzova. Jde o vodovodní řady o průměrech 90 až 200 mm z různých materiálů a různého stáří. Vysokou poruchovost vykazují zejména řady z polyetylénu ze 70. let. Nově bude jako trubní materiál použit vysokotlaký polyetylén (HD-PE). Součástí rekonstrukce vodovodu v souhrnné délce 3 054 metrů bude přepojení 120 ks vodovodních přípojek na veřejných pozemcích v celkové délce cca 360 metrů.

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu 17,1 milionu korun (bez DPH). Byly zahájeny v minulém týdnu a jejich ukončení je naplánováno do konce listopadu 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení liberecká společnost Syner spol. s r. o.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2(tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod (všechny uváděné číselné údaje jsou k 28. 2. 2007).

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci vodovodu ve Stráži nad Nisou
Vytištěno: 26.07.2017 00:45, www.svs.cz