Pro média a PR

SVS zahájila rekonstrukci zásobovacího řadu v Klenči


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rekonstrukci zásobovacího vodovodního řadu v Klenči na Litoměřicku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu v Klenči umožní do budoucna bezproblémové zásobování přibližně 1200 připojených obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Klenči je součástí skupinového vodovodu Roudnice. Navazuje na vodovodní síť města Roudnice nad Labem a z Klenče dál pokračuje jako přiváděcí a zásobovací řad pro obce Mnetěš a Vražkov. Vodovod byl vybudován před 30 lety z nekvalitní litiny, proto na něm opakovaně dochází ke skrytým lomům, což znamená dlouhodobý a značný únik vody. Obce Mnetěš a Vražkov, které nemají vlastní akumulaci pitné vody, jsou v době odstraňování poruch odkázány na zásobování vodou cisternami.

Původní nekvalitní litinové potrubí v délce 870 metrů bude nahrazeno potrubím z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD). Na zrekonstruovaný řad se přepojí 11 stávajících odbočujících vodovodních řadů a 38 stávajících vodovodních přípojek. Protože je řad uložen pod hlavní průtahovou komunikací obce, bude v závěru provedena obnova povrchu v celém rozsahu tak, že SVS zafinancuje šíři jednoho jízdního pruhu a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zbývající část.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 7,6 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Kokoška s. r. o. se sídlem v Libochovicích. Stavební práce začaly v druhé polovině srpna 2007 a mají být podle smlouvyukončeny do 31. října 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila rekonstrukci zásobovacího řadu v Klenči
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz