Pro média a PR

SVS zahájila souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Verneřicích, na Mírovém náměstí

Teplice, 31. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Verneřicích, na Mírovém náměstí.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Před rekonstrukcí kanalizace vždy prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, abychom případně jejich rekonstrukci mohli úsporně provést v rámci jednoho výkopu. Stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.

Více o stavbě:


Původní kanalizace na Mírovém náměstí je ve špatném technickém stavu. V těsném souběhu s ní vede vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu také rekonstruován.
Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 190 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 110 mm v délce 238 metrů a průměru 90 mm v délce 182 metrů – celkem tedy bude rekonstruováno 420 metrů vodovodu.
Na rekonstruovaném úseku bude zároveň přepojeno šest stávajících kanalizačních a dvacet vodovodních přípojek. Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť.
Město již částečně zrealizovalo projekt revitalizace Mírového náměstí, zatím v lokalitě nezasahující do tras rekonstruovaného vodovodu a kanalizace. Zbylá část revitalizace náměstí nebude v současné době ze strany města realizována, jak bylo původně plánováno - proto SVS s městem nyní konzultuje situaci ohledně povrchů.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do poloviny listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst
a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Verneřicích, na Mírovém náměstí
Vytištěno: 25.06.2017 02:18, www.svs.cz