Pro média a PR

SVS zahájila úpravu vodovodu pro Tanvald – Český Šumburk


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o vyřešení zásobování vodou v místní části Tanvaldu Český Šumburk.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Cílem naší akce je zlepšení zásobování přibližně 250 připojených obyvatel pitnou vodou zejména ve dnech zvýšené spotřeby, kdy do obce přijíždějí rekreanti.“

Více o stavbě:


Vodovod v Tanvaldě – Českém Šumburku byl předán do majetku Severočeské vodárenské společnosti v roce 2001. Jak se ukázalo, vydatnost prameniště v této lokalitě je značně rozkolísaná. Na vodovod se postupně napojilo několik dalších rekreačních objektů, čímž spotřeba vody výrazně stoupla. Důsledkem je nedostatek vody zejména o víkendech a svátcích.

Řešení Severočeské vodárenské společnosti předpokládá využití stávajících vodních zdrojů s několika úpravami. Co se týče zdrojů, bude zapojen dnes nepoužívaný a odpojený pramen „Pod zídkou“ s vydatností 0,17 l/s, a to polyetylénovým potrubím v délce 50 metrů. Spolu s „Hlavním pramenem pod Slunečnou“ s vydatností 0,296 l/s dosáhnou průměrného denního přítoku do vodojemu 0,466 l/s, což je pro současnou spotřebu dostačující. Z výhledového hlediska pak bude proveden rozbor dalších vodních zdrojů v lokalitě s cílem jejich případného využití. Co se týče akumulace vody, bude zvětšen objem vodojemu o 24 m3. Pro zlepšení dodávek vody do vzdálenějších míst obce bude vybudován nový propojovací vodovodní řad z polyetylénu v délce 100 metrů.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 2,5 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost SaD v. o. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou. Stavba byla zahájena před dvěma týdny předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly 20. 8. 2007 a mají být podle smlouvy ukončeny do 20. 10. 2007.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila úpravu vodovodu pro Tanvald – Český Šumburk
Vytištěno: 26.07.2017 00:42, www.svs.cz