Pro média a PR

SVS zahájila v Jablonci n. N. souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici 1. máje

Teplice, 18. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Jablonci nad Nisou další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici 1. máje.

Stavba, kdy souběžně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele této lokality,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní kanalizační stoka v ulici 1. máje ze 70. let 20. století je v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad z roku 1977, který bude rekonstruován v rámci jednoho výkopu. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina průměru 300 mm v délce 208 metrů. Na tomto úseku bude realizováno také přepojení stávajících kanalizačních přípojek.
Co se týče rekonstrukce vodovodu, nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 110 mm v celkové délce 575 metrů. V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení stávajících vodovodních přípojek. Při rekonstrukci budou stávající vodovodní řady nahrazeny stejným profilem, protože problém není v nedostatku vody, nýbrž v poruchovosti. Bude realizováno i nové připojení zásobované oblasti na řad průměru 500 mm v Arbesově ulici.
Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy v délce 76 metrů v Arbesově ulici, kde se provádí práce výkopem. Ostatní trasy se provádí protlakem, proto se u nich budou obnovovat pouze povrchy komunikací nad montážními jámami.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila v Jablonci n. N. souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici 1. máje
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz