Pro média a PR

SVS zahájila v Málkově na Chomutovsku vybudování ČSOV a kanalizačního výtlaku na zrekonstruovanou ČOV Zelená

Teplice, 12. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Málkově na Chomutovsku další z letošních plánovaných investičních akcí – vybudování čerpací stanice odpadních vod a kanalizačního výtlaku na zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod Zelená.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Cílem této naší investiční akce z kategorie strategických investic je převedení odpadních vod od cca 200 obyvatel obce Málkov na zrekonstruovanou ČOV v obci Zelená.“ 

Více o stavbě:

V obci Málkov je v současnosti čistírna odpadních vod, ale je z hlediska technického stavu a technologie již nevyhovující. Místo její nákladné rekonstrukce se SVS rozhodla pro jiné opatření: V obci vybuduje čerpací stanici odpadních vod a kanalizační výtlačné potrubí, kterým budou odpadní vody z Málkova převedeny na ČOV Zelená, zrekonstruovanou v roce 2010. Nyní jde o odpadní vody od dvou stovek obyvatel, do budoucna se v souladu s rozvojovými plány obce uvažuje až 300 EO (ekvivalentních obyvatel).

Čerpací stanice odpadních vod bude betonová podzemní nádrž, vybavená dvěma kalovými čerpadly, z nichž jedno bude záložní. Výtlačné kanalizační potrubí bude z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 100 mm v délce 845 metrů. V trase bude nový výtlak křižovat teplovod – pod teplovodem proto bude umístěn v chráničce z PVC o průměru 300 mm.
Výstavba čerpací stanice odpadních vod a výtlaku bude probíhat za provozu stávající ČOV Málkov. Poté dojde k přepojení odpadních vod na nové výtlačné potrubí a k odstranění technologie ČOV Málkov.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Chomutov, kde jsou pro rok 2012 naplánovány v této kategorii 3 stavby za celkových 210 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila v Málkově na Chomutovsku vybudování ČSOV a kanalizačního výtlaku na zrekonstruovanou ČOV Zelená
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz