Pro média a PR

SVS zahájila výstavbu kanalizačního výtlaku v Líšťanech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2006, která odstraní nevyhovující kanalizační výusti v obci Líšťany na Lounsku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: “Zahájená investiční akce zamezí stávajícímu nevyhovujícímu stavu, kdy dochází k zasakování odpadních vod z obce se 180 obyvateli napojenými na kanalizační síť bez odpovídajícího čištění do vod povrchových. Výstavba kanalizačního výtlaku s čerpací stanicí mezi obcemi Líšťany a Cítoliby umožní likvidaci odpadních vod produkovaných v Líšťanech na čistírně odpadních vod v Lounech, která pro to má dostatečnou volnou kapacitu.“

Více o stavbě
:

Dojde ke svedení odpadních vod z gravitačních řadů označených „A“ a „N“ potrubím z polyvinylchloridu (PVC) průměru 500 mm v délce 203,5 metru a potrubím z PVC průměru 600 mm v délce 23,17 metru do nové oplocené retenční nádrže. Tato nádrž o objemu 150 m3 bude propojena s čerpací jímkou, odkud budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím z polyetylénu (PE) průměru 90 mm v délce 1873,4 metru do stávající stokové sítě v Cítolibech. Odpadní vody odtud jsou čištěny na čistírně odpadních vod v Lounech. Celkem bude vybudováno 2 100 metrů nových kanalizačních sítí.

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu téměř 8,457 milionu korun (bez DPH). Byly zahájeny koncem října 2006 a jejich ukončení je plánováno do tří měsíců, tedy do konce ledna 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ekostavby Louny s. r. o.

Vytištěno: 25.07.2017 18:43, www.svs.cz