Pro média a PR

SVS zahájila výstavbu nového plynojemu pro ČOV Jirkov


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o výstavbu nového plynojemu v areálu čistírny odpadních vod v Jirkově za téměř 16 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Od roku 2004 probíhá na ČOV Jirkov sled rekonstrukcí, které mají za cíl uvedení tohoto zařízení do souladu s požadavky přísnější legislativy a zajištění náležité obnovy majetku. Loni byla ČOV uvedena do zkušebního provozu po rekonstrukci v rámci projektu Podkrušnohoří, která se týkala mechanického přečištění, biologického stupně čištění, strojního zahuštění a odvodnění kalů. V témže roce jsme zahájili další dílčí rekonstrukci, týkající se vyhnívacích nádrží, kalového hospodářství a kotelny. Letos dořešíme plynové hospodářství.“

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Jirkov byla původně uvedena do provozu v roce 1993. Její kapacita je 40 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel). Stávající plynojem na bioplyn o objemu 1500 m3 a průměru 20 m je nejenom výrazně předimenzovaný, ale již je na hranici své životnosti. Zvon plynojemu, bioplynové potrubí a hořák zbytkového plynu jsou zkorodované a dochází k častým únikům bioplynu. V rámci investiční akce bude proto nyní instalován nový plynojem válcovitého tvaru o objemu 570 m3. Proběhne také rekonstrukce strojovny plynojemu, včetně výměny bioplynových kompresorů, ocelových rozvodů, armatur a instalace nového hořáku zbytkového plynu. Rekonstrukce se uskuteční za provozu stávajícího plynojemu – ten bude po skončení stavby zrekonstruován na uskladňovací nádrž. Součástí stavby bude technologická elektroinstalace a napojení na systém řízení ČOV.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 15,7 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. se sídlem v Teplicích. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v červnu 2008. Stavební práce začaly v minulém týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 19. prosince 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila výstavbu nového plynojemu pro ČOV Jirkov
Vytištěno: 20.07.2017 20:44, www.svs.cz