Pro média a PR

SVS zahajuje 1. etapu rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn


Tisková zpráva, 20. února 2012

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) dnes zahájila na Chomutovsku svou letošní první velkou stavbu v Ústeckém kraji - první etapu rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn. Stavba, jež vyřeší kalové hospodářství úpravny vody, představuje realizační náklady ve výši 44,7 milionů korun (bez DPH).

Slavnostního aktu zahájení stavby se dnes v areálu úpravny vody zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, technického a investičního dozoru, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté.

MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva SVS, uvádí: „Přesouváme těžiště investičních aktivit SVS na oblast opatření v procesu výroby a distribuce pitné vody. Máme povinnost naplnit požadavky stále se zpřísňující legislativy a vybavit naše úpravny tak, aby plně odpovídaly nejnovějším trendům úpravy pitné vody..“

Za město Chomutov říká radní Jindřich Stádník, současně člen představenstva SVS: „Vítáme, že SVS zahájila první etapu celkové rekonstrukce úpravny, jež je zdrojem pitné vody pro Chomutov a jeho nejbližší okolí. Průběh stavby nebude mít na obyvatele žádný negativní dopad, protože vzniklý deficit ve výrobě vody v soustavě bude pokryt vyšší produkcí z jiných zdrojů.“

„Měla by to být rychlá stavba s prověřenou technologií. Ale u rekonstrukcí je potřeba očekávat specifické problémy. Stavbu bude realizovat projektový tým střediska 51 pod vedením Ing. Volfa, který je součástí Divize vodohospodářských staveb. Tým má s rekonstrukcemi za provozu bohaté zkušenosti, takže předpokládáme bezproblémový průběh stavby,“
dodává za zhotovitele Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ. 

Více o stavbě:

Úpravna vody III. Mlýn je určena pro zásobování města Chomutova a okolí. Byla uvedena do provozu roku 1961. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z nádrží Kamenička a Křimov a vodní tok Chomutovka. Maximální výkon technologické linky úpravny vody je 190 l/s, průměrný 120 l/s.

V současnosti má úpravna vody zastaralé technologické zařízení. Rekonstrukce úpravny vody je projekčně rozdělena do dvou etap. V první (dnes zahajované) etapě dojde k rekonstrukci kalového hospodářství, které bude nahrazeno moderní technologií strojního odvodnění kalů. Ve druhé etapě budou rekonstruovány ostatní části úpravny.

Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, prací vody z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) budou odváděny na kalové hospodářství, kde budou strojně odvodňovány. Odsazená voda bude vypouštěna přes retenční nádrž do řeky Chomutovky. Budou rekonstruovány dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže, dojde k jejich navýšení přibetonováním (na objem 2 x 275m3), zastřešení a zasypání. Rekonstruována bude také retenční nádrž a částečně i provozní budova úpravny. Nainstalovány budou dvě nové flotační jednotky, určené k zahuštění odpadních vod na kal, vystavěn bude přístavek pro šnekový lis a kontejner, a jímka pro vápenné kaly. V areálu budou rovněž provedeny související úpravy trubních vedení. Nová linka kalového hospodářství je nadimenzována na výhledový stav po druhé etapě rekonstrukce.

Rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody bude částečně probíhat za provozu úpravny, kompletní odstávka je plánována jen na přibližně tři měsíce, při rekonstrukci kruhových nádrží. Výkon úpravny vody III. Mlýn se v době rekonstrukce předpokládá pouze cca. 70 l/s. Vzhledem k souběžné rekonstrukci dvou velkých úpraven vody (ÚV III. Mlýn a ÚV Jirkov) bude vzniklý deficit ve výrobě vody v soustavě pokrýván vyšší produkcí z ÚV Meziboří.

Investorem akce je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012 a má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. října 2012. Po dokončení stavby bude následovat roční zkušební provoz.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

Více o SMP CZ (zhotovitel):

V současné době představuje SMP CZ, a. s., stabilní renomovanou společnost, která může využívat všech výhod plynoucích z příslušnosti k významným světovým stavebním firmám skupiny VINCI. SMP CZ je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních staveb, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a specializací. Ve všech oborech působí odborníci s dlouholetou praxí a se schopnostmi zvládat nástrahy a obtíže každodenní stavbařské praxe.

SMP CZ má tři dceřiné společnosti: 100% vlastněné Stavby mostov Slovakia, a. s. (SMS), ARKO TECHNOLOGY, a. s., kde má také 100% podíl a FREYSSINET CS, a. s., kde podíl SMP CZ je 50 %. FREYSSINET CS je společnost specializovaná na předpínání, kotvení konstrukcí, sanační práce a další specializované činnosti. SMS je společností působící na území Slovenské republiky v oblasti dopravních a vodohospodářských staveb. ARKO je stavební společnost s velkým podílem vodohospodářských děl hlavně na Moravě.

Obratem přes 3,5 mld. a počtem 900 zaměstnanců se řadí skupina SMP CZ mezi nejvýznamnější společnosti českého stavebnictví.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje 1. etapu rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn
Vytištěno: 24.06.2017 12:32, www.svs.cz