Pro média a PR

SVS zahajuje akci pro zkvalitnění zásobování I. tlakového pásma Liberce z vodojemu „Králův Háj“


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o vybudování propojení vodojemu „Králův Háj“ se zásobním řadem z vodojemu „Jizerský“ a o vybavení vodojemu „Králův Háj“ novými měřícími a ovládacími prvky v celkovém finančním objemu přes 6,8 milionu korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává:
„Optimální napojení vodojemu na zásobovací řad a vybavení vodojemu novými měřícími a ovládacími prvky přispěje ke zkvalitnění zásobování pitnou vodou pro přibližně 10 000 obyvatel v I. tlakovém pásmu Liberce.“

Více o stavbě:

Propojení o celkové délce 150 metrů profilem o průměru 400 mm umožní přítok vody z vodojemu „Jizerský“ do vodojemu „Králův Háj“. Vodojem „Králův Háj“ je rozhodující pro zásobování přibližně 10 tisíc obyvatel v I. tlakovém pásmu, tj. v centru Liberce. Trasa propojení začne v podzemní části vodárenského domku „Králův Háj“ kolmo na Březinovu ulici a bude pokračovat Březinovou ulicí k vodojemu „Králův Háj“. Přítok vody z vodojemu „Jizerský“ do vodojemu „Králův Háj“ je průměrně 50 l/s, kolísá mezi 25 l/s v noci až po 90 l/s přes den. Na pozemku vodojemu „Králův Háj“ bude nově vybudována vodoměrná a regulační šachta, vybavená měřením průtoku a dálkově ovládaným uzavíráním z dispečinku. Součástí stavby bude rovněž instalace nového dochlorování vody na přítoku do vodojemu.

Stavba bude značně náročná s ohledem na to, že trasa propojení vede v území hustě zatíženém infrastrukturními sítěmi. Jejím cílem je zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti v dodávce pitné vody pro I. tlakové pásmo, odstranění hluku likvidací stávajícího vodárenského domku „Králův Háj“ a kultivace pozemku (ve vlastnictví města), na němž stojí.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,81 milionu korun (bez DPH). Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v 35. týdnu. Stavební práce začnou v 38. týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 31. listopadu 2008. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s., která je zároveň dodavatelem pitné vody. Provozní společnost již avizovala (prostřednictvím své tiskové mluvčí), že pro minimalizaci nutných přerušení dodávek vody během trvání prací vybudovala provizorní napojení zásobního řadu pro 1. tlakové pásmo. V případě nezbytnosti odstávky bude dotčené zákazníky včas informovat a zajistí náhradní zásobování.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje akci pro zkvalitnění zásobování I. tlakového pásma Liberce z vodojemu „Králův Háj“
Vytištěno: 26.07.2017 00:51, www.svs.cz