Pro média a PR

SVS zahajuje dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově


Tisková zpráva, 2. března 2010

V Kamenickém Šenově dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci další dílčí stavby z původního projektu „Čistá Ploučnice“. Jeho obsahem je rozsáhlá dostavba kanalizačního systému a rekonstrukce vodovodu ve finančním objemu téměř 64 milionů korun (uváděno bez 20 % DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Zahajovaná investiční akce patří do kategorie strategických investic. Původně byla součástí dnes již rozděleného projektu Čistá Ploučnice. Pro tuto dílčí stavbu jsme zažádali o dotaci Ministerstva zemědělství, která - pokud bude podpořena dotací Libereckého kraje - může dosáhnout až 65% započitatelných nákladů. Předpokládáme, že počet připojených objektů se bude pohybovat kolem 270, což znamená, že nově bude připojeno na kanalizaci a následně na čistírnu odpadních vod až cca 1350 obyvatel. To je velký posun v ochraně životního prostředí i zlepšení kvality života obyvatel města.“

„Je nesporné, jak uvedl Petr Skokan, že je to velký posun v ochraně životního prostředí. Aby nám byl odměnou čistý potok, věřím, že výstavba kanalizace neskončí na dlouhá léta touto akcí, ale že se na ni podaří navázat a dokončit i levobřežní část města,“
doplňuje starosta Kamenického Šenova Jaroslav Andrysík.

„Dosavadní průzkumy podloží odhalily zhoršené geologické podmínky. Místy dokonce vystupují čedičové varhany. Vše je zohledněno v projektu a čtrnáctiměsíční době realizace, která reflektuje i dopravní uzavírky, protože dostavba kanalizace zasáhne téměř celé město ,“ dodává za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Michal Maděra, projektový manažer SYNER.

Více o stavbě:

Investiční akce SVS řeší odkanalizování těch částí města Kamenický Šenov, které jsou v současné době odkanalizovány prostřednictvím starých dílčích jednotných nevyhovujících kanalizačních systémů. Tyto jednotlivé jednotné kanalizační systémy jsou vyústěny kanalizačními výúsťmi do Šenovského potoka v jeho počátečním úseku, který je charakteristický malým průtočným množstvím. Toto působí hygienické
a estetické problémy hlavně v letních obdobích.

Veškeré splaškové odpadní vody budou čištěny na městské čistírně odpadních vod v České Kamenici. S ohledem na nadbytek balastních vod na ČOV Česká Kamenice, které do ní natékají z jednotné kanalizace v České Kamenici, je nutné zajistit z Kamenického Šenova pouze přítok splaškových odpadních vod s minimalizací přítoku vod balastních. To lze zajistit pouze vybudováním nové vodotěsné oddílné splaškové kanalizace a nových splaškových kanalizačních přípojek. Stávající jednotné staré stoky budou ponechány v provozu nadále jako stoky dešťové, vyústěné do Šenovského potoka.

V některých ulicích souběžně s pokládkou nové kanalizace proběhne i rekonstrukce opakovaně poruchových starých vodovodních řadů, aby SVS nemusela zanedlouho zahajovat jejich samostatnou rekonstrukci v místech s novými povrchy. Tím se sníží dopravní omezení obyvatel města i investiční náklady SVS.

Celková délka nových splaškových kanalizačních stok z kameninového potrubí o průměrech 250 a 300 mm je 6 331 metrů. Počet kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích je 278 ks. Celková délka rekonstruovaných vodovodních řadů je 2 321 metrů. Bude pro ně použito potrubí z HD-PE (vysokohustotní polyetylén) o průměrech 63 – 110 mm.

Investiční akce SVS probíhá v úzké koordinaci s městem Kamenický Šenov. Město je smluvním partnerem projektanta stavby pro zajištění projektové dokumentace a územních souhlasů přípojek pro vlastníky domů. Zajistí včasnou a pravidelnou informovanost obyvatel o přípravě a postupu prací.

Závěrem proběhne finální úprava stavbou narušených povrchů komunikací. Zahajovaná investiční akce SVS je náročná v tom, že ve městě Kamenický Šenov již byly dobudovány veškeré podzemní sítě, včetně plynofikace. To bude znamenat pro buování nejhlouběji ukládané splaškové kanalizace v úzkých uličkách značné technické komplikace.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 63,964 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS, která podala žádost o dotaci Ministerstva zemědělství ČR. Ta - pokud bude podpořena dotací Libereckého kraje ve výši 10 % – by mohla dosáhnout až 65% započitatelných nákladů.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení SYNER – JSS – Kamenický Šenov“, kde vedoucím účastníkem sdružení je společnost SYNER, s. r. o. a druhým členem sdružení je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Stavba bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli do 31. 3. 2010. Stavební práce budou zahájeny 1. dubna 2010 a mají být ukončeny do 31. května 2011.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o sdružení SYNER - JSS (zhotovitel):

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou.

SYNER s. r. o.
staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je od svého založení v roce 1991 převážně zaměřena na výstavbu
a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, vodojemů a čistíren odpadních vod a od roku 1995 i na výstavbu
a rekonstrukci středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek. V roce 2003 začala realizovat také pozemní stavitelství. V roce 2006 získala jako zhotovitel ocenění v soutěži „Nejlepší stavba vodního hospodářství“ v kategorii pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod za stavbu „Liberec – Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma“. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově
Vytištěno: 26.07.2017 00:46, www.svs.cz