Pro média a PR

SVS zahajuje I. etapu rekonstrukce vodovodu v Děčíně, na Letné


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci vodovodu v Děčíně, ve čtvrti Letná.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Věřím, že zahajovaná investiční akce naší společnosti zkvalitní zásobování přibližně tisícovky připojených obyvatel pitnou vodou. Obnova infrastruktury je jednou z našich trvalých priorit.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řady v děčínské čtvrti Letná pocházejí ze začátku minulého století. Vzhledem ke stáří jsou ve špatném technickém stavu, inkrustované a poruchové, což způsobuje zhoršené zásobování vodou. K zakalení vody dochází především v ulicích Sofijská a Moskevská. V Albánské ulici byl provozovatel dokonce z důvodu trvalého zakalení vody nucen přistoupit ke snížení její ceny. Rekonstrukce vodovodu ve čtvrti Letná je rozdělena do tří etap, které respektují ucelené části dané lokality.

V první – právě nyní zahajované - etapě bude provedena rekonstrukce 1385,6 m vodovodních řadů v ulicích Moskevská, Sofijská, Albánská a Poděbradská. Vzhledem ke svažitému terénu bude jako trubní materiál použita odolná tvárná litina. Součástí investiční akce je i rekonstrukce 83 ks veřejných částí vodovodních přípojek v celkové délce 502,6 m a vybudování nové armaturní šachty. Celkem je na Letné v rámci všech tří etap určeno k postupné výměně 3375 metrů stávající vodovodní sítě. Má dojít i k položení 90 metrů nového řadu.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 13,9 milionu korun (bez DPH). Stavební práce budou zahájeny v příštím týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do konce roku 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ekostavby Louny s.r.o.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje I. etapu rekonstrukce vodovodu v Děčíně, na Letné
Vytištěno: 25.06.2017 02:15, www.svs.cz