Pro média a PR

SVS zahajuje opatření vedoucí k odstranění nevyhovující kanalizační výusti v Benešově nad Ploučnicí, v Bezručově ulici

Teplice, 28. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další z letošních plánovaných investičních akcí – opatření vedoucí k odstranění nevyhovující kanalizační výusti v Benešově nad Ploučnicí, v Bezručově ulici.

Tato stavba bude po zprovoznění součástí městského kanalizačního systému, který je zakončen na místní čistírně odpadních vod. Akce logicky navazuje na naše stavby realizované zde v předchozích letech – odkanalizování města a výstavbu čistírny odpadních vod,dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Více o stavbě:

Obsahem investiční akce SVS je výstavba gravitační splaškové kanalizace, kanalizačního výtlaku a čerpací stanice odpadních vod v lokalitě poblíž městského koupaliště. Gravitační kanalizační stoka bude z kameniny průměru 300 mm v délce 159 metrů. Bude napojena na novou čerpací stanici odpadních vod. Pro kanalizační výtlak bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 198 metrů. Nová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV 6) bude z prostorových důvodů jednokomorová.

V Bezručově ulici se již nachází stávající betonová kanalizační stoka vejčitého profilu 600/900 mm, která vede na volnou výusť DC 15. Bude nadále využívána pro odvádění dešťových vod, zatrubněného potoka ze sídliště a je do ní zaústěn i přepad z bazénů koupaliště. Nově na tuto stoku bude provedeno i zaústění bezpečnostního přepadu z ČSOV 6. Z důvodů velkého množství stávajících sítí v lokalitě a nutnosti zachovat stávající vejčitou kanalizační stoku nelze umístit nově budovanou gravitační kameninovou kanalizační stoku a nové výtlačné potrubí do jednoho společného výkopu. Závěrem budou obnoveny povrchy komunikací v šíři výkopů s tím, že finální asfaltový povrch bude investiční akcí města.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. června 2012. Stavební práce mají být podle nyní schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 5 staveb za celkových 74,32 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

Více informací na www.svs.cz.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje opatření vedoucí k odstranění nevyhovující kanalizační výusti v Benešově nad Ploučnicí, v Bezručově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz