Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Doksy - Staré Splavy

 

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Teplice, 23. září 2009
Tisková zpráva

Ve Starých Splavech dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní „Čisté Ploučnice“. Jeho
obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve Starých Splavech ve finančním objemu téměř 60 milionů korun (uváděno bez 19% DPH). 

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Zahajovaná investiční akce patří do kategorie strategických investic. Vyřeší v lokalitě Doksy a Staré Splavy nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou. Věříme, že se nám pro stavbu podaří získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Projekt je náročný v tom, že zrekonstruovaná ČOV musí flexibilně reagovat na výraznou změnu zatížení, ke které v této turisticky atraktivní lokalitě dochází v letní sezóně.“

„Všechny práce budeme provádět za plného provozu stávající čistírny odpadních vod. K odstávkám bude docházet jen minimálně v nezbytně nutných případech. Uděláme všechno pro to, aby naše práce co nejméně zasahovala do životního prostředí v místě a předali jsme hotové dílo ve stanoveném termínu,“
dodává za zhotovitele EUROVIA CS vedoucí sektoru vodohospodářských staveb Vlastimil Novotný.

Více o projektu:

Čistírna odpadních vod ve Starých Splavech má kapacitu 6000 EO (ekvivalentních obyvatel), v sezóně až 8500 EO. Byla postavena a uvedena do provozu po roce 1965. Jednalo se původně o mechanickou čistírnu odpadních vod. Výrazná technologická úprava byla provedena v 90. letech 20. století, kdy byla ČOV rozšířena o biologickou část, sestávající z biologického filtru a tří stabilizačních nádrží. V současné době je na ČOV zajišťováno čištění komunálních odpadních vod pro město Doksy (5000 obyvatel) včetně místní části Staré Splavy (necelých 600 obyvatel) a obec Jestřebí (necelých 700 obyvatel). Doksy a Staré Splavy leží ve vyhledávané turistické lokalitě s řadou rekreačních objektů, takže v sezóně zde počet návštěvníků několikanásobně převyšuje počet trvale žijících obyvatel. Územím protéká Robečský potok, který náleží do povodí Ploučnice. V katastrálním území leží i část Máchova jezera.

V rámci rekonstrukce dojde k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. Jedná se o komplexní rekonstrukci mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, částečnou chemickou eliminací fosforu, anaerobní stabilizací kalu ve stávajícím kalojemu a strojním odvodněním kalu. Část kalových polí bude nadále sloužit jako rezerva pro případ poruchy lisu a pro odvodnění plovoucích nečistot z dosazovacích nádrží. Kalová pole v blízkosti příjezdu do ČOV budou zrušena. Pro dočištění odpadních vod budou sloužit dva stávající stabilizační rybníky. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce mechanického předčištění – česle, lapák písku, usazovací nádrže a čerpací stanice. Dále bude postavena nová biologická dvojlinka aktivačních nádrží (denitrifikace, nitrifikace) a kruhových dosazovacích nádrží včetně čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. Denitrifikace a nitrifikace budou vystrojeny jemnobublinným aeračním systémem, denitrifikace bude míchána. V období letních měsíců bude celá aktivace provozována jako nitrifikace z důvodů vysokého zatížení díky rekreantům. Rekonstrukce ČOV bude probíhat za provozu, odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Zahájená investiční akce SVS ve Starých Splavech je v celkovém finančním objemu 59,925 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši téměř 30,5 milionu korun z Fondu soudržnosti EU a 2,5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost EUROVIA CS, a. s.,se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 11. srpna 2009. Stavební práce byly zahájeny 26. srpna 2009 a mají být ukončeny do 26. ledna 2011.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o EUROVIA CS (zhotovitel):

Společnost EUROVIA CS, a. s., je třetí největší stavební firmou v České republice a je jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti Stavby silnic
a železnic. Kromě silničních a kolejových staveb a mostů realizuje také sportovní areály, revitalizuje památková centra, buduje čistírny odpadní vod. V oblasti vodohospodářské výstavby má EUROVIA CS bohaté zkušenosti. Realizovala např. projekty: ČOV a kanalizace Mikulášovice, Rekonstrukce ČOV Most - Chánov, Rekonstrukce ČOV Setuza a mnoho dalších.

Společnost EUROVIA CS, a. s., je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle normy ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001. EUROVIA CS je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová
Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 603 542136
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Doksy - Staré Splavy
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz