Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Mšené-lázně


Tisková zpráva, 29. září 2009

V obci Mšené–lázně na Litoměřicku dnes Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) slavnostně zahájila další z naplánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se
o rekonstrukci čistírny odpadních vod
ve finančním objemu téměř 36 milionů korun (uváděno bez 19% DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Realizace projektu bude náročná vzhledem ke složitým geologickým podmínkám pod stávající ČOV a vysoké hladině spodní vody, což si vyžádá speciální postupy. Rekonstrukce ČOV pozitivně ovlivní životní prostředí, konkrétně kvalitu vody v Mšenském potoce. Umožní také realizovat případné rozvojové plány obcí.“

„Zrekonstruovat a zkapacitnit čističku je nezbytný krok,“
dodává za zhotovitele Stavby holding cz Ing. Jiří Ježek, předseda představenstva. „Jsme si vědomi náročnosti projektu a děkujeme investoru za příležitost. Uděláme vše potřebné pro zdárný průběh realizace.“

Více o projektu:

Stávající ČOV Mšené-lázně již má zcela naplněnou kapacitu (560 EO - ekvivalentních obyvatel) a nelze na ni přijímat další odpadní vody. Obsahem projektu je její kompletní rekonstrukce a výrazné zkapacitnění (na 2850 EO). Na zrekonstruovanou ČOV budou moci být výhledově (po dobudování kanalizačních přivaděčů) přiváděny odpadní vody z obcí Mšené-lázně a Martiněves, případně i z jejich okolních částí.

Kanalizace obce Mšené-lázně je provozována jako jednotná. Aby byla zajištěna účinnost čištění, bude před ČOV vybudována nová dešťová zdrž o objemu 60 m3 a nový regulační objekt pro řízení nátoku na ČOV a do dešťové zdrže. Vzhledem k potřebě několikanásobně navýšit kapacitu ČOV bude její rekonstrukce provedena formou dostaveb a novým technologickým vystrojením. Novou ČOV bude tvořit soubor hrubého předčištění
a biologický stupeň. Ten bude tvořen dvěma paralelními linkami, z nichž každá sestává z předřazené denitrifikace, nitrifikace s dosazovacími nádržemi, zahušťovací nádrže a kalojemu na 60-tidenní produkci kalu. Bude také postaven nový provozní objekt pro dmychárnu, řídicí systémy a zázemí obsluhy ČOV. Zrekonstruovaná mechanicko-biologická ČOV umožní odstraňování nutrientů. Bude možné ji provozovat v režimu zatížení 30-120% bez podstatného zhoršení výsledků čištění. Nové objekty budou vybudovány na pozemku stávající ČOV. Aby bylo možné zachovat po dobu výstavby provoz stávající ČOV, bude nový biologický stupeň budován mimo stávající linky. Rekonstrukce ČOV Mšené-lázně bude probíhat za provozu, odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 35,938 milionů korun (bez 19% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Stavby holding cz a. s. se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 18. září 2009. Stavební práce budou započaty ve druhém říjnovém týdnu 2009 a mají být ukončeny do 31. srpna 2010.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Stavby holding cz (zhotovitel):

Stavby holding cz a. s. je ryze česká společnost holdingového typu. Zaměřuje se na pozemní stavitelství, především rekonstrukce a novostavby budov, opravuje komunikace či vodní díla, vyrábí a montuje kovové konstrukce. Realizované a ukončené zakázky v objemu cca 0,5 mld. Kč ročně jsou předávány ve sjednaných termínech a plné kvalitě. Společnost je pro stavební činnost držitelem certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Mšené-lázně
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz